Infrastruktur i Jönköpings län

Motion 2022/23:701 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningar för förbättrad infrastruktur i Jönköpings län och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

 

Kommunikationer och infrastruktur är en förutsättning för målet om ökad sysselsättning och människors frihet. En god infrastruktur, i form av järnvägs- och vägnät, flyg och telenät samt utbyggt bredband, ger förutsättningar för tillväxt. Systemen ska möjliggöra trygga, säkra och klimatsmarta transporter och samtidigt öka människors möjlighet till arbetspendling och rekreation. Samtidigt generar utbyggnad och underhåll många arbetstillfällen, ofta med höga kompetenskrav, investeringar i infrastruktur är ett bra sätt att stimulera ekonomin.

Företag och människor ska kunna lita på att vägarna är trafiksäkra, att tåg och flygplan kommer i tid, att telenätet och bredbandsnäten är robusta och säkra. För företagen är detta en viktig konkurrensfaktor på en global marknad. Utifrån detta har de regionala flygplatserna, för oss Jönköpings Airport, ett stort värde för utvecklingen – inte bara i regionen, utan också för utvecklingen i hela landet. De fyller också en viktig funktion som beredskapsflygplatser för att kunna utföra akuta samhällsviktiga transporter.

För att klara klimatomställningen behöver mer person- och godstransporter flytta över från väg till järnväg. Med anledning av det är det positivt att den tidigare socialdemokratiska regeringen har givit ett positivt besked för att bygga nya stambanor och att samtliga etapper ingår i Infrastrukturpropositionen 2022-2033. Samtidigt ser vi med oro på vad ett regeringsskifte skulle innebära för planerna och det finns en uppenbar risk att projektet stannar vid Ostlänken och sträckan Borås-Göteborg. Även med en kommande utbyggnad av höghastighetståg kommer Södra stambanan fortsatt vara av stor nationell vikt och där krävs stora insatser i upprustning och underhåll.

För att hela landet ska utvecklas är det också viktigt att utveckla hela järnvägsnätet. Ett särskilt prioriterat område för Jönköpings län är banan Värnamo-Jönköping/Nässjö, och det är viktigt att den kommer till skott snarast och inte skjuts upp ytterligare i framtida nationella planer. En annan viktig förbindelse i Jönköpings län är järnvägslinjen mellan Halmstad och Nässjö som bland annat förbinder västkusten med ett av landet mest industritäta områden – Gnosjöregionen. I dag är denna sträcka eftersatt och hotad av neddragning i Trafikverkets underhållsstöd. Två andra prioriterade delar är sträckan som förbinder Nässjö och Oskarshamn, som i framtiden har möjlighet att binda samman östkusten med höghastighetsbanan samt sträckan Nässjö-Vetlanda.

Eftersom marknader ibland är outvecklade eller rent av inte finns, måste samhället vara en garanti för att systemen håller samman och fungerar över tid. Särskilt viktigt är detta när det gäller komplicerade system som exempelvis järnvägen. Störningar i en del av landet fortplantar sig snabbt i systemet. Alla ska känna sig trygga med att kommunikationerna fungerar, oavsett om man är bosatt i en stad eller på landsbygden. Ansvaret för järnvägsunderhållet bör därför förstatligas. Befintligt järnvägsnät bör också rustas upp med hastighetshöjande åtgärder, mötesspår, fjärrblockering och elektrifiering.

Ökade kommunikationer mellan regionens kommuner och snabba transporter mellan regionens stora noder främjar tillväxten. De öst-västliga stråken bör studeras och utvecklas. Liksom järnvägen möjliggör detta mer storregional trafik och vidgar arbetsmarknadsområden vilket medför positiva tillväxteffekter. För att öka trafiksäkerheten bör på sikt fler riksvägar byggas ut till motorvägsstandard, bland annat kvarvarande sträcka på riksväg 40 mellan Jönköping och Göteborg. Även om vägnätet jämförelsevis håller en hög standard bör det också rustas upp och åtgärder bör vidtas för att nuvarande hastighetsgränser ska kunna behållas. Detta innebär bland annat att åtgärda sprickbildningar samt försäkra att det finns viltstängsel längs med de större vägstråken. Att sänka hastigheterna medför negativa effekter för företagandet i landsbygdskommuner. En särskilt prioriterad väg är riksväg 26.

För att kunna säkerställa investeringar i viktig regional och lokal infrastruktur är det också av stor vikt att regeringen fortsätter att öka de ekonomiska anslagen till de regionala transportplanerna i infrastrukturpropositionen.

I dagens digitala värld är också tillgången till snabb och stabil internetuppkoppling viktig för att människor ska kunna ta del av samhällsservicen. Att det finns god tillgång till bredband i hela Sverige är en nyckelfaktor för en levande landsbygd. Satsningar på bredbandsutbyggnad behöver därför fortsatt vara en prioriterad fråga för regeringen.

 

 

Johanna Haraldsson (S)

Azra Muranovic (S)

Niklas Sigvardsson (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-21 Granskad: 2022-11-21 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)