Infrastruktur anpassad för nya näringar, exempelvis besöksnäringen

Motion 2009/10:T465 av Carina Adolfsson Elgestam (s)

av Carina Adolfsson Elgestam (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen beakta behovet av insatser för besöksnäringen.

Motivering

Just nu planerar regeringen för infrastrukturen fram till 2021. Denna plan berör i högsta grad framtidens näringsliv. När man tar del av planen kan man konstatera att det är främst storstädernas behov som tillgodoses och att man nästan helt glömmer bort vissa andra delar av Sverige. Ändå anger regeringen i budgetpropositionen som inriktning för politikområdet kommunikationerna att man vill skapa en transportsektor som gagnar både näringsliv och klimat.

Av helheten kan man se att behovet för den alltmer betydelsefulla och den kraftigt växande besöksnäringen inte omnämns alls. Regeringen tar i planeringen ingen hänsyn till hur resandet till och inom landet ser ut idag, inte heller hur det kan förväntas utvecklas i ett tioårigt perspektiv.

Ska Sverige bättre ta till vara besöksnäringens potential, så måste infrastrukturen anpassas och utvecklas efter besöksnäringens behov. Detta är särskilt viktigt för landsbygden, där turismen ger nya möjligheter till sysselsättning och därmed utveckling och tillväxt. Det handlar inte bara om goda flyg- och järnvägsförbindelser till och inom landet, utan även det mindre vägnätet är viktigt för att besökarna ska kunna komma fram till målet för sitt besök. Underhållet är kraftigt eftersatt och kräver nya resurser för att näringen ska kunna utvecklas.

Också telefoni och IT-infrastruktur är bristfällig på många håll i landet. En god mobiltäckning och tillgång till bredband med hög överföringskapacitet är nödvändiga förutsättningar för företagare inom besöksnäringen.

Det är angeläget att regeringen i infrastrukturplaneringen också beaktar behovet för besöksnäringen.

Stockholm den 1 oktober 2009

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)