Informera skolbarn om brott mot barn

Motion 2013/14:Ub386 av Ellen Juntti (M)

av Ellen Juntti (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga möjligheten att se över att införa särskilda skolprogram i läroplanerna för förskolan och grundskolan där skolbarn informeras om brott mot barn.

Motivering

År 2012 anmäldes 18 300 misshandelsbrott mot barn i åldern 0–17 år. 3 230 fall var riktade mot barn 0–6 år, vilket var en ökning med 11 procentenheter från 2011. År 2012 anmäldes också 2 880 våldtäkter mot barn i åldrarna 0–17 år. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) är dock mörkertalet stort. I dessa siffror ingår inte heller andra sexualbrott, olaga hot etc.

I Sverige råder skolplikt och skolan har därför en särskilt viktig roll att spela för att stävja våldet mot barn.

Lärare och annan personal på förskolor och skolor är skyldiga att anmäla när de misstänker att barn far illa. Denna anmälningsskyldighet är ovillkorlig. Om personal får reda på något som innebär att man måste ingripa för att skydda ett barn är han eller hon skyldig att genast göra en anmälan till socialnämnden. Egna överväganden får inte komma i vägen.

Vikten av att i ett så tidigt skede som möjligt slå larm när barn far illa behöver knappast ens påtalas. Barn är särskilt sårbara. Att utsättas för brott då man utvecklar sin personlighet kan få allvarliga konsekvenser senare i livet. Forskningen visar att dessa barn betydligt oftare drabbas av ångest, kriminalitet, missbruk och depressioner men även av inlärningsproblem. Detta medför ett omfattande lidande för det utsatta barnet.

Men för att kunna stävja våldet mot barn är det även nödvändigt att barnen själva lär sig att känna igen risksituationer och hur man ska agera när man blir utsatt för brott. Den äldre förövaren har alltid ett fysiskt och mentalt övertag som kan användas för att förleda barnet att tro att övergreppen är normala. Kan barnet lära sig att undvika risksituationer är mycket därför vunnet.

I flera andra länder informeras barn om brott mot barn i särskilda skolprogram. Programmen handlar just om hur man känner igen risksituationer och hur man agerar när man blir utsatt för brott. Dessa program har visat sig ha positiva effekter.

Regeringen bör överväga möjligheten att se över om liknande program kan införas i läroplanen för den svenska förskolan och grundskolan. På så sätt skulle man kunna undvika stora problem och svårigheter för många barn senare i livet.

Stockholm den 27 september 2013

Ellen Juntti (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)