Information och samtycke vid förlossningar

Motion 2011/12:So288 av Marta Obminska (M)

av Marta Obminska (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av hälso- och sjukvårdslagstiftningen vad gäller information och samtycke vid förlossningar.

Motivering

Enligt Statistiska centralbyrån föder mellan 86 och 87 procent av alla kvinnor i Sverige barn under sitt liv och i genomsnitt föds det 1,98 barn per kvinna. Det finns ingen förlossning som är den andra lik. I många fall går förlossningarna bra och känns positiva, ibland kan dock förlossningarna vara mer komplicerade och förlossningsupplevelserna istället vara negativa.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har patienter rätt till individuellt anpassad information om bland annat de metoder för undersökning, vård och behandling som finns att tillgå. När det finns flera behandlingsalternativ, som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, ska patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Som huvudregel ska informationen istället lämnas till en närstående till patienten om den inte kan lämnas till patienten.

Under förlossningar kan, eller behöver, vårdpersonalen ofta sätta in olika typer av behandlingar. Detta för att till exempel lindra smärta eller påverka förlossningsförloppet. Det är av stor vikt att i första hand mamman och i andra hand en närstående, i fall då det är möjligt, är informerad och kan samtycka till olika behandlingar. Till exempel vill mammorna många gånger att vårdpersonalen säger till innan det är för sent att få ryggbedövning.

Muntligen eller i ett i förhand skrivet förlossningsbrev kan den gravida kvinnan informera vårdpersonalen om hur hon ställer sig till olika typer av behandlingar och hur hon ser på sin förlossning. Det kan till exempel röra sig om hennes inställning till olika former av smärtlindring, om hon godkänner att praktikanter närvarar under förlossningen och vem hon vill ska ta beslut om behandling för det fall hon har svårt eller är oförmögen att göra det själv. I praktiken är det dock inte självklart att hennes önskemål följs.

Jag föreslår att regeringen verkar för att den nuvarande hälso- och sjukvårdslagstiftningen ses över för att trygga kvinnors situation vid förlossningar och att deras, eller deras närståendes, rätt till information och samtycke i samband med förlossningar stärks.

Stockholm den 30 september 2011

Marta Obminska (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)