Införande av tolvdagarsregeln vid inrikes persontrafikuppdrag

Motion 2017/18:1992 av Hans Rothenberg (M)

av Hans Rothenberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att i Sverige införa tolvdagarsregeln på nationell basis avseende enstaka inrikes persontrafikuppdrag vid en sammanhängande persontrafiktransport på mer än sex dygn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag kan en förare som utför en enstaka tillfällig internationell persontransport, skjuta upp veckovilan i högst tolv på varandra följande 24-timmarsperioder. Detta gäller under förutsättning att transporten varar minst 24 på varandra följande timmar i en annan medlemsstat eller i ett annat tredjeland som omfattas av förordning (EG) nr 561/2006, än där transporten påbörjades samt att föraren efter tillämpningen tar ut antingen två normala veckovilor, eller en normal veckovila och en reducerad veckovila som omfattar minst 24 timmar. Denna ordning skapar en hel del praktiska problem för såväl resenärer, bussbolag som för deras personal vilket illustreras av följande exempel med en vanligt förekommande inrikes skidresa till de svenska fjällen under sportloven.

Utresan sker lördag morgon från hemorten till boendeanläggningen. Under de följande sex dagarna är det transport mellan boendet och skidanläggning morgon och kväll vilket uppskattningsvis omfattar cirka en timma på morgonen respektive kvällen. Den efterföljande lördagen (åttonde dagen) är det dags för hemresa. En av de sex dagarnas transport skall chauffören ha ledig dag då en lokal chaufför skall anlitas för att köra den egna bussen till och från skidanläggningen vid morgon och kväll. Alternativet är att anlita ett annat bussbolag för att utföra transporten med egen buss och chaufför.

För att genomföra detta skall chauffören ha full veckovila innan avresa 45 timmar, torsdag–fredag. Chauffören får en reducerad veckovila om 24 timmar på bortaort, vilket är ledig tid som ej kan spenderas tillsammans med familjen. När chauffören är åter från resan kan denne direkt på söndagen fortsätta med en ny femdagarsresa söndag–torsdag, innan nästa ledighet infaller hemma hos familj och vänner fredag–lördag.

Om gruppen som skall åka till de svenska fjällen är från Skåne innebär det dessutom att danska bussar kan köra tomma över Öresund för att plocka upp gruppen och köra med stöd av 12-dagarsregeln. Därmed snedvrids konkurrensen då förutsättningarna blir olika. Det räcker att en resenär skulle gå på i Danmark så skall man kunna nyttja
12-dagarsregeln. Om gruppen är exempelvis blandad från Skåne, Malmö- och Köpenhamnsområdet kan inte en svensk buss genomföra uppdraget med stöd av
12-dagarsregeln medan däremot en Dansk buss utan vidare kan köra med stöd av densamma.

Vid en motsvarande utrikes resa med liknande upplägg som går till Norge får chauffören arbeta upp till tolv dagar i sträck på ett och samma uppdrag innan veckovila måste tas ut. Chauffören har innan avresa normal veckovila torsdag–fredag. Samma chaufför kan således utföra alla transporter under resan med den egna bussen. Chauffören förbrukar heller ingen ledighet på bortaort skild från familj och vänner. Efter hemkomst skall chauffören ha 45 plus 45 timmars veckovila – alternativt minst 45plus 24 timmar – innan arbetet får påbörjas igen. Chauffören får då söndag–tisdag eller onsdag hemma med familj och vänner innan nytt uppdrag kan påbörjas. Med dessa förutsättningar innebär det att chaufförer kommer att avstå från inrikes uppdrag och välja den utrikes körningen, då man får mer ledighet att disponera på hemorten.

Med dessa skillnader i förutsättningar blir konsekvensen att de svenska turistmålen tappar svenska besökare i större utsträckning då researrangörerna tvingas välja bort inrikes resmål i stor utsträckning på grund av för höga kostnader. Något som i slutändan påverkar kunderna. Chaufförerna tenderar också att avvisa inrikesresor då de tvingas ta ut ledighet på annan ort skild från familj och vänner. Sverige behöver ett mera anpassat regelverk för bussresor som bättre tar hänsyn till de långa avstånd som präglar Sverige. Därför borde införandet av 12-dagarsregeln även på nationell basis avseende enstaka inrikes persontrafikuppdrag vid en sammanhängande persontrafiktransport på mer än sex dygn övervägas.

Hans Rothenberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)