Införande av licensjakt på vikaresäl

Motion 2019/20:2439 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att införa licensjakt på vikaresäl och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Allt mer säl längs våra kuster håller på att slå ut det kustnära fisket. Under de senaste år­tiondena har antalet sälar ökat kraftigt och förutom att de har orsakat direkta skador på fångst och fiskeredskap så har de även haft en negativ inverkan på fiskebeståndet längs den svenska kusten. I dag finns det uppskattningsvis 30 000 knubbsälar, 5055 000 grå­sälar och 25 000 vikare i Östersjön, Kattegatt och Skagerack. Sälpopulationerna börjar närma sig den absoluta gränsen för vad miljön och samhället klarar av och de ekonomiska kostnaderna är så pass höga så att de riskerar att slå ut den svenska fiskenäringen. Vi är nu i ett läge där sälarna tillsammans med skarven fångar lika mycket fisk som våra yrkesfisk­are. Efter att riksdagen beslutat om att tillåta licensjakt på säl, så har regeringen gett Naturvårdsverket mandat att besluta om licensjakt på gråsäl. Men för det kustnära fisket i bland annat Norrbotten är det vikaresälen som skapar bekymmer. Den är storkonsument av strömming, lax och siklöja som ger den värdefulla löjrommen. Den 20 juni 2017 antog riksdagen en livsmedelsstrategi som hade till syfte att främja en konkurrenskraftig livs­medelsproduktion i Sverige. Ett viktigt verktyg för att öka andelen ekologiska livsmedel och vår egen livsmedelsförsörjning är att stärka vårt kustnära fiske. Dagens system med införande av licensjakt på gråsäl och begränsad skyddsjakt på bland annat vikaresäl är inte tillräcklig om vi skall klara av att ha en förutsägbarhet i förvaltningen av säl. Sälpopula­tionens storlek kräver nu att det införs licensjakt på vikaresäl för att rädda fiskebeståndet och den svenska näringen som är beroende av den. 

 

 

Mattias Karlsson i Luleå (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)