Införande av licensjakt på sälar och skarvar

Motion 2018/19:1601 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över möjligheten att införa licensjakt på sälar och skarvar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under de senaste årtiondena har antalet sälar och skarvar ökat kraftigt och förutom att de har orsakat direkta skador på fångst och fiskeredskap så har de även haft en negativ inverkan på fiskebeståndet längst svenska kusten. I dag finns det uppskattningsvis 30000 knubbsälar, 5055000 gråsälar och 25000 vikare i Östersjön, Kattegatt och Skagerack. Sälpopulationerna börjar närma sig den absoluta gränsen för vad miljön och samhället klarar av och de ekonomiska kostnaderna är så pass höga så att de riskerar att slå ut den svenska fiskenäringen. Vi är nu i ett läge där sälarna tillsammans med skarven fångar lika mycket fisk som våra yrkesfiskare. Den skyddsjakt som Naturvårds­verket idag tillåter på säl är inte tillräcklig i omfattning för att hålla populationen på en rimlig nivå, utan det kommer att krävas en reformerad sälpolitik.

Den 20 juni 2017 antog riksdagen en livsmedelsstrategi som hade till syfte att främja en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Sverige. Ett viktigt verktyg för att öka andelen ekologiska livsmedel och vår egen livsmedelsförsörjning är att stärka vårt kustnära fiske. Dagens system med den begränsade skyddsjakten är inte tillräcklig om vi skall klara av att ha en förutsägbarhet i förvaltningen av säl. Sälpopulationens storlek gör det aktuellt att se över möjligheten att införa licensjakt för att rädda fiskebeståndet och den svenska näringen som är beroende av den.

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)