Införande av företagscoacher

Motion 2010/11:A318 av Yvonne Andersson (KD)

av Yvonne Andersson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa företagscoacher för att öka småföretagandet.

Motivering

Det privata näringslivet och det enskilda entreprenörskapet är grunden för Sveriges välfärd. Nya jobb skapas när enskilda människor väljer att förverkliga en idé och riskera sitt sparkapital för att starta eller utveckla ett företag.

Sverige är i stort behov av nya företag. Arbetslösheten är efter den internationella lågkonjunkturen hög. 402 000 personer, motsvarande 8,3 procent av arbetskraften, står idag utanför arbetsmarknaden. Det är alldeles för många, men prognoserna pekar på att konjunkturen håller på att vända. Statistik från Arbetsförmedlingen visar att sysselsättningen ökar. I september hade 57 000 personer fått någon form av arbete. Det är 9 000 fler än för ett år sedan. Antalet personer som har nystartsjobb har ökat kraftigt och sysselsatte i september 39 000 personer, vilket är 18 000 fler än för ett år sedan. Av dessa var 4 000 ungdomar under 25 år. En tredjedel var utrikes födda.

För nyföretagandet har det inte gått lika bra. Antalet nya företag som startat efter krisen har bara ökat marginellt. Det är oroande. Någon måste skapa jobben för alla de arbetslösa som vill in på arbetsmarknaden. Och då är det de små och medelstora företagen som måste växa, anställa och skapa tillväxten i ekonomin. Det låga antalet nystartade företag har under många år varit en viktig anledning till den höga arbetslösheten. Under de socialdemokratiska regeringsåren 1994–2006 minskade antalet företag med 20 000 enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar.

För att öka nyföretagandet borde det införas företagscoacher för att uppmuntra arbetssökande att starta företag och därmed skapa sitt eget arbete. Det skulle öka småföretagandet, vilket skulle leda till lägre arbetslöshet. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 18 oktober 2010

Yvonne Andersson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)