Införande av flytträtt för pensionsförsäkringar

Motion 2009/10:Fi270 av Anna Lilliehöök (m)

av Anna Lilliehöök (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa flytträtt för pensionsförsäkringar.

Motivering

För pensionsförsäkringar som tagits och inbetalats efter 2006 har man rätt att flytta försäkringskapitlet till ett annat försäkringsbolag. För äldre försäkringar gäller inte flytträtt obligatoriskt, utan det är frivilligt för försäkringsbolagen att erbjuda möjlighet att flytta. Detta har inte skett utom i få fall och då ofta till så hög kostnad att en flytt i praktiken omöjliggjorts.

Bundna pensioner begränsar konkurrens och därmed effektivitet i förvaltningen. Avgifterna för försäkringarna är ofta höga och konsumenten har mycket svårt att överblicka villkoren. Det är avgifter som tas ut under mycket lång tid och kan motsvara ett ansenligt kapital efter flera decenniers sparande. Enligt något exempel kan det röra sig om 10–15 procent av kapitalet. Detta bidrar med all säkerhet till ineffektivitet i förvaltningen i försäkringsbolaget, men också hos underleverantörer i form av olika fonder dit de för höga avgifterna riskerar att sprida sig.

Det finns förvisso problem med flytträtten. Det kan till exempel gälla tjänstepensioner, som utgör en mycket stor del av pensionskapitalet och som har inbetalats kollektivt. Det skulle emellertid medföra en stor fördel för de försäkrade att det reddes ut hur stor deras rätt är även vad gäller kollektivt inbetalda försäkringar. Det har varit ett problem med både statliga arbetsgivaravgifter och fackliga försäkringar som inbetalas som sociala avgifter att den enskilde varken känt till hur mycket som betalas eller vad som täcks.

Regeringen bör snarast se över hur full flytträtt för pensioner kan införas för att tillgodose ett viktigt konsumentintresse och för att tillförsäkra försäkringstagare en effektiv förvaltning och en sund konkurrens som ger rimliga avgifter.

Stockholm den 1 oktober 2009

Anna Lilliehöök (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)