Införande av e-röstning

Motion 2013/14:K266 av Eliza Roszkowska Öberg (M)

av Eliza Roszkowska Öberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att införa elektroniska val i Sverige.

Motivering

Utvecklingen av ny teknik har möjliggjort snabba och förenklade kommunikationsvägar mellan människor, företag och det offentliga. Tack vare tillförlitliga och säkra verifier­ingslösningar kan vi idag utföra ärenden som tidigare krävde vår fysiska närvaro eller ifyllda blanketter brevledes. Sverige ligger i framkant och allmänheten har kommit att vänja sig vid att utföra känsliga ärenden via internet, så som på internetbanker, i kontakten med myndigheter samt inlämning av deklarationen etc. I ett samhälle med en stabil infrastruktur och en allmänhet som bejakar ny teknik blir nästa naturliga steg att även hålla allmänna val elektroniskt.

Experter från många håll gör bedömningen att tekniken och säkerheten är tillräckligt god för att e-röstning skall kunna genomföras. I Finland och framför allt i Estland har man genomfört elektroniska val med framgång. Även i det norska Stortingsvalet 2013 blev utfallet av e-röstning positivt och dubbelt så många förtidsröster lades via internet jämfört med kommunalvalen 2011.

E-röstning bör införas också i Sverige, till en början på prov i kommunalval eller vid lokala folkomröstningar. Det är dock av största vikt att elektroniska val sker med trans­parens och att rösthemligheten kan säkerställas. Att rösta elektroniskt bör vara ett givet alternativ till den traditionella vallokalsröstningen. E-röstning främjar demokratin och ökar tillgängligheten för många människor i samhället, inte minst på landsbygden men också för äldre och människor med funktionshinder. För den halva miljon svenskar som bor permanent utomlands skulle e-röstning helt lyfta bort geografin ur sammanhanget.

E-röstning kan avsevärt förenkla administrationen för allmänna val i Sverige sam­tidigt som alternativa valmöjligheter ökar valdeltagandet och därmed stärker demo­kratin. Möjligheten att införa elektronisk röstning i Sverige bör därför ses över.

Stockholm den 19 september 2013

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)