Inför regional rådighet över trängselskatter

Motion 2018/19:2233 av Teres Lindberg (S)

av Teres Lindberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regionerna betydande bestämmanderätt över intäkterna från trängselskatten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trängselskatt är ett medel för att styra trafikflöden ur ett miljöperspektiv som dessutom möjliggör investeringar för att underlätta framkomlighet. För att nå acceptans för miljöavgifter eller trängselskatt så måste de som betalar också se tydliga resultat och förbättringar i framkomlighet. Allt annat är oacceptabelt.

Beslutanderätten över intäkterna ligger i dag hos regeringen och inte i regionerna. Detta är inte rimligt!

Beslutsfattande i regionerna skulle ge många goda effekter. Allt från idé till beslut skulle gå fortare. Trängseln skulle minska och framkomligheten i kollektivtrafiken och på vägarna skulle bli bättre.

Regionerna behöver få en betydande bestämmanderätt över hur trängselskatten utformas och hur intäkter bäst används för olika investeringar i infrastruktur. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Teres Lindberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)