Inför kameraövervakning på slakterier

Motion 2019/20:1465 av Annicka Engblom och Ulrika Heindorff (båda M)

av Annicka Engblom och Ulrika Heindorff (båda M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa obligatorisk kameraövervakning på slakterier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Nederländerna har myndigheterna och slakteribranschen kommit överens om att frivilligt införa övervakningskameror på samtliga slakterier i landet. Den ansvarige ministern har dock inte uteslutit att lagstifta om obligatorisk kameraövervakning om inte överenskommelsen efterlevs.

I augusti 2017 meddelade den brittiska regeringen att obligatorisk kameraövervakning införs i brittiska slakterier i samband med att striktare djurskyddsregler för lantbruks- och sällskapsdjur infördes. Tidigare fanns möjligheten för slakterierna till frivillig kameraövervakning, men då detta inte bedömdes ha önskad effekt skärptes reglerna. Även Frankrike har lagstiftat om kameraövervakning.

Sverige, som gör anspråk på att ha världens bästa djurskydd, bör gå samma väg. Jordbruksverket har, innan det nya etiska rådet finns på plats, valt att driva igenom många förslag på förändrade regleringar på kort tid trots massiv kritik från remissinstanserna.

Sverige bör lära av länder som går före i djurskyddsfrågor och enligt samma modell införa kameraövervakning på alla utrymmen i slakterier där levande djur hålls. Övervakningen kan ske av särskilt utbildade veterinärer. I det fall oegentligheter och brott mot bestämmelser eller lag upptäcks kan slakteriet bötfällas, licenser dras in eller brottsutredningar inledas.

I ett svenskt system bör av Livsmedelsverket godkända veterinärer samt möjligen ansvariga för tillsynen på länsstyrelsen få tillgång till det filmade materialet. I Storbritannien är det Food Standards Agency (FSA) och Official Veterinarians (OV) som har tillgång till informationen. Syftet är att se till att djurskyddsbestämmelserna tillämpas på rätt sätt.

Förslaget om kameraövervakning av slakterier har välkomnats av Brittiska veterinärförbundet och andra. Även företrädare för svenska veterinärer och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har ställt sig positiva till om kameraövervakning av svenska slakterier skulle införas. Med dokumentation kan man då säkerställa att hanteringen av slaktdjuren sker enligt fastställda, etiska regler. I kombination med en nolltolerans för överträdelser skulle detta kunna förbättra svenskt djurskydd och öka förtroendet för svensk livsmedelsproduktion.

I en tidigare riksdagsbehandling av denna motion konstateras att den nya kamerabevakningslagen (prop. 2017/18:231) underlättar möjligheterna till och tillståndsförfarandet av att införa kameraövervakning på slakterier. Dock besvarar inte utskottets ställningstagande huvudpoängen i motionen, dvs. att kameraövervakning på slakterier ska göras obligatorisk istället för som idag frivillig.

 

 

 

Annicka Engblom (M)

Ulrika Heindorff (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)