Inbetalning av kvarskatt

Motion 2002/03:Sk309 av Marie Engström m.fl. (v)

av Marie Engström m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvärdering av nya regler för inbetalning av kvarskatt.

Bakgrund

Från och med inkomståret 1998 har reglerna för inbetalning av kvarskatt ändrats. Det ankommer på den skattskyldige att själv betala in obetald slutlig skatt. Arbetsgivarens tidigare medverkan i betalningen slopades i samband med införandet av den nya skattebetalningslagen.

Enligt skattebetalningslagen skall slutlig skatt betalas efter betalningsfrist på 90 dagar efter det att beslut tagits om slutlig skatt. Motsvarande frist för skatt som fastställts genom omprövningsbeslut är 30 dagar. Det innebär till exempel att en skattskyldig med förenklad deklaration som får sin slutskattsedel i slutet av augusti skall betala in den kvarstående skatten senast den sista november samma år. För stora grupper kan en skatteinbetalning vid just den tidpunkten vara ansträngande för familjeekonomin. Det är också något som Vänsterpartiet tagit upp i tidigare motioner. Vi har också uppmärksammat att unga människor i större utsträckning än andra åldersgrupper återfinns i kronofogdens register.

Enligt tillgänglig statistik har andelen som restförts i kronofogdemyndighetens register på grund av obetald restskatt ökat avseende inkomsten 1998 och 1999 jämfört med tidigare. Från och med år 2000 infördes skattekontot vilket innebar att statistikinsamling fick göras utifrån nya förutsättningar. För år 2001 kunde noteras att en stor del av de allmänna målen hos kronofogdemyndigheten utgjordes av skatteskulder, det gäller även innevarande år.

Det har tidigare, bland annat i skatteutskottets betänkande (2000/01:SkU16), påtalats vikten av att det nya regelsystemet utvärderas. Det är viktigt att få reda på vilka konsekvenser det nya regelsystemet fått för såväl myndigheter som skattskyldiga. Vad som ovan anförts bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 19 oktober 2002

Marie Engström (v)

Lennart Beijer (v)

Siv Holma (v)

Johan Lönnroth (v)

Per Rosengren (v)

Gunilla Wahlén (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)