Idrottsfrågor

Motion 2013/14:Kr284 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en förnyad elitsatsning.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en framtida årlig pris- och löneomräkning av det statliga stödet till idrotten.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vidta åtgärder i syfte att säker­ställa äldres tillgång till idrott och fysisk aktivitet över hela landet.

För att ytterligare stärka den svenska idrottens internationella konkurrenskraft och ge oss nya framgångsrika idrottsstjärnor och förebilder som kan locka fler barn och ungdomar till idrottsrörelsen lanserades år 2009 den så kallade elitsatsningen. Enligt studier vid Centrum för idrottsforskning innebar satsningen ett viktigt resurstillskott för idrottsrörelsens många landslagstrupper. Satsningen kom i särskilt hög utsträckning handikappidrotten till del och dessutom förbättrades samordningen av det samlade stödet till svensk elit­idrott. Tyvärr beslutade regeringen att avsluta satsningen år 2012. Vi menar att detta var ett felaktigt beslut och föreslår därför att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att stödet till elitsatsningen bör förnyas.

Förutom de medel som den svenska idrottsrörelsen går miste om på grund av den avslutade elitsatsningen, så minskar också i praktiken det statliga grundstödet till idrotten för varje år. Detta på grund av att nivån på anslaget ligger fast och att stödet till idrotten inte räknas upp enligt pris- och löneomräkning, PLO. Vi befarar att detta i förlängningen riskerar att drabba idrottsrörelsens basverksamhet inklusive barn- och ungdomsidrotten och föreslår därför att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att stödet till idrotten i framtiden årligen skall räknas upp enligt pris- och löneomräkning.

Att säkra barns och ungdomars tillgång till idrott och fysisk aktivitet är en angelägen uppgift. Lika viktigt är det dock att göra detsamma för våra äldre medborgare. Vi vet att idrott och friskvård kan motverka många ålderssjukdomar, bidra till att förhindra fallolyckor och också bidra till att bryta den ensamhet och sociala isolering som många av våra äldre tyvärr lider av. Satsningar på idrott för äldre är dock inte bara bra för den enskilde. De gynnar hela samhället. Studier från bland annat det danska socialdepartementet har visat att satsningar på äldreidrott är en samhällsekonomisk vinst genom att det medför minskade vårdbehov. Tyvärr är de regionala skillnaderna när det gäller äldres tillgång till idrott och fysisk aktivitet fortfarande väldigt stora. Pensionärernas Riksorganisation (PRO) uppger till exempel att man i nästan hälften av landets kommuner inte får något stöd alls för sin motionsverksamhet för äldre och att bristen på aktivitetslokaler är stor. Vi föreslår därför att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att ytterligare åtgärder bör vidtas i syfte att säkerställa äldres tillgång till idrott och fysisk aktivitet över hela landet.

Svensk elitfotboll och i viss mån även ishockeyn är i dag hårt pressade av ekonomiska svårigheter och spelarflykt. De senaste åren har allt fler klubbar, i hopp om att skapa sig bättre ekonomiska förutsättningar, valt att organisera sin elitverksamhet i bolagsform, samtidigt som andra väljer att fortsätta driva elitverksamheten i ideell form. I realiteten fungerar det på samma sätt oavsett i vilken form verksamheten drivs.

Stockholm den 2 oktober 2013

Mattias Karlsson (SD)

Josef Fransson (SD)

Margareta Larsson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)