Idrottsanläggningar i planprocessen

Motion 2019/20:2319 av Mattias Ottosson och Johan Andersson (båda S)

av Mattias Ottosson och Johan Andersson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hänsyn bör tas till idrottsanläggningar i planprocessen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det går bra för Sverige. Sällan har vi sett så många byggen igång, både av lägenheter och av andra viktiga beståndsdelar i ett fungerande samhälle. Våra städer växer i rekord­fart och vi ser hur nya byggnader plötsligt står på platser där det tidigare har varit öde­tomter eller obebyggda grönområden. Det är förstås positivt men leder också till en del problem.

Risken är att den snabba expansionen inte tar hänsyn till medborgarnas behov av en aktiv fritid och möjligheter till involverande aktiviteter där inte bara de närmaste vänner­na och familjen deltar. Ett hållbart samhälle behöver ett engagerat föreningsliv, där alla får möjlighet att träffas över invanda gränser och få nya chanser till fritidsaktiviteter. Därför behöver även idrottsanläggningar vara en del av samhällsplaneringen.

Ökande hälsoklyftor och växande segregation kan minskas genom hållbar stadsut­veckling och ett samhälle där det planeras inte bara för bostäder, utan för att människor ska kunna leva och utvecklas även på fritiden.

Men i dag byggs det inte idrottsanläggningar i takt med bostadsbyggandet och be­folkningsutvecklingen. I de växande städerna prioriteras ofta idrottsanläggningar bort i planeringen när städerna förtätas eller nya bostadsområden byggs. Vi ser allt oftare att man inte tar hänsyn till att människor behöver plats för fritidssysselsättning och idrotts­aktiviteter.

Mattias Ottosson (S)

Johan Andersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)