Ideellt skolengagemang i betyget

Motion 2013/14:Ub224 av Andreas Carlson (KD)

av Andreas Carlson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att betyg ska kunna innehålla frivillig information om en elevs ideella engagemang inom ramen för skolans arbete.

Motivering

Ungdomsåren är viktiga för att etablera en egen identitet. Den utvecklas i samspel med familjen, andra små naturliga gemenskaper och det omgivande samhället. I de små gemenskaperna påbörjas i ungdomsåren inte sällan ett ideellt engagemang i någon form. Det kan vara allt från att gå med i en id-rottsförening till att delta i teatergrupper, kyrkans aktiviteter eller starta en spelförening. Detta engagemang skapar identitet, meningsfull sysselsättning och social kompetens. Det civila samhället betyder oerhört mycket för att skapa en trygg uppväxtmiljö för våra unga. Det måste betonas mer än vad som görs idag.

Kristdemokraterna anser därför att elevens ideella engagemang ska kunna synas i elevens betyg. Frågan om vad för slags ideellt arbete som avses är inte helt enkel. Det finns dessutom ganska stora administrativa svårigheter, t.ex. gällande avgränsningar och hantering av intyg för vilket ideellt arbete som utförts. Ett första steg bör vara att ideella engagemang som sker inom ramen för skolans arbete bör uppmärksammas. Det kan t.ex. handla om att leda en skolidrottsförening, att delta i Operation Dagsverke eller att aktivera sig i elevrådets verksamhet. På sikt kan det dock finnas anledning att bredda begreppet ideellt engagemang i detta avseende.

Flera viktiga syften kan uppnås genom att strukturerat sammanställa ungdomars meriter. Det lyfter fram meriterna för den enskilde själv, vilket stärker självkänslan. Genom att redovisa ideellt engagemang kan ungdomars möjligheter att tydligare meritera sig för att komma in på arbetsmarknaden också stärkas. Vid ansökan till högskolan kan en samlad beskrivning av ideellt engagemang vara värdefullt, eftersom urvalsgrunden för upp till en tredjedel av platserna för nybörjarutbildningar kan beslutas av den lokala högskolan. Att lyfta fram ideellt arbete inom skolan bidrar slutligen till att förverkliga läroplanernas värdegrund och stärker det demokratiska samhället.

Förslaget är att betyget ska kunna innehålla information om ideellt engagemang som en övrig upplysning och att det ska vara frivilligt. Det ska vara klassläraren eller klassföreståndaren som för in information i samband med betygssättning. Information om ideellt engagemang ska ges till klassläraren eller klassföreståndaren i samband med utvecklingssamtal. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 30 september 2013

Andreas Carlson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)