Ideella organisationer och moms

Motion 2010/11:Sk443 av Thomas Strand m.fl. (S)

av Thomas Strand m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ideell second hand-verksamhet även fortsättningsvis ska vara momsbefriad.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ideella organisationer inte ska omfattas av momsplikt vid lokalförhyrning.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen vid en eventuell förändring av mervärdeslagstiftningen bör finna vägar för att kompensera den ideella sektorn för minskade ekonomiska resurser till sin verksamhet.

Motivering

Två utredningsförslag föreligger som rör skyldigheten att betala moms för allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund (Ds 2009:58). Det ena förslaget innebär att försäljningen av skänkta varor som görs av allmännyttiga ideella föreningar eller registrerade trossamfund ska vara momspliktig med en reducerad mervärdesskattesats om 6 %. I det andra förslaget föreslås en förändring av reglerna om s.k. frivillig skattskyldighet för lokaluthyrning. Det blir i stället vanliga momsregler som ska gälla, dvs. vanlig skatteplikt. Båda dessa förslag kommer att negativt påverka den ideella sektorn. Om skänkta varor till ideella organisationers second hand-verksamhet ska momsbeläggas vid försäljning blir följden mindre pengar till välgörenhet. Eftersom second hand-butikernas verksamhet bygger på gåvor finns inga inköp att kvitta momsen mot, alltså blir det ändamålet som drabbas. Likaså kommer mindre pengar att gå till den ideella sektorns verksamhet, om förslaget att allmännyttiga ideella föreningar ska tvingas att betala moms vid lokalförhyrning blir en verklighet. Utredarna anser själva att båda dessa förslag är problematiska eftersom det inte är önskvärt att den ideella sektorn drabbas av en försämrad ekonomi.

Den ideella second hand-verksamheten växer i Sverige. Intäkterna från försäljningen stoppas dock inte i privata fickor utan överskotten används till välgörenhet och olika sociala projekt. Hittills har försäljningen i Sverige varit momsbefriad, men EU-kommissionen menar att det strider mot EG:s mervärdesskattedirektiv. Vi anser att regeringen i den vidare hanteringen bör göra allt som står i dess makt för att Sverige ska kunna behålla nuvarande momsbefrielse för den ideella second hand-försäljningen.

Frågan om allmännyttiga ideella föreningar ska betala moms vid förhyrning av lokaler är så vitt vi förstår inte relaterad till något krav från EU-kommissionen. Vi menar därför att nuvarande lagstiftning ska kvarstå. Det vore olyckligt om den ideella sektorn genom en sådan momsplikt får mindre ekonomiska resurser till den ideella verksamheten.

Om båda dessa utredningsförslag blir verklighet så anser vi att regeringen bör finna vägar för att kompensera den ideella sektorn för de minskade ekonomiska resurser den får för sin verksamhet.

Stockholm den 26 oktober 2010

Thomas Strand (S)

Carina Hägg (S)

Christer Engelhardt (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Hillevi Larsson (S)

Johan Andersson (S)

Jörgen Hellman (S)

Kerstin Engle (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)