Ideella föreningar

Motion 2004/05:Sk269 av Annika Qarlsson och Kerstin Lundgren (c)

av Annika Qarlsson och Kerstin Lundgren (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skattereglerna för ideella och allmännyttiga föreningar skall ses över och förenklas.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inte momsbelägga ideella och allmännyttiga föreningar.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att företag skall få göra avdrag i deklarationen för bidrag till ideella föreningar som bidrar till lokal samhällsutveckling.

Motivering

Verksamhet som bedrivs i ideella föreningar kan vara väldigt skiftande, gemensamt är dock att den bidrar till lokal utveckling på ett mycket positivt sätt. Det som är bärande i all sådan verksamhet är att alla som är med och bidrar inte gör det för den egna kortsiktiga vinningens skull utan för det gemensammas bästa. Med personligt engagemang ger man av sin egen tid, för att träna ett ungdomslag, klippa gräsplan, mocka stallet eller sköta kassaböckerna. Att se nyttan både för ungdomarna och för hela samhället och därför göra allt som går för att förenkla deras verksamhet är viktigt. Dagens skatteregler på området är för många svårtolkade, även finansministern har som föreningsordförande varit ute i blåsväder för att inte följa gällande regler. Det är tydligt att regelverket behöver förenklas. Därför bör regeringen se över och förenkla skattereglerna för föreningslivet. Detta bör ges regeringen till känna.

En verksamhet som lever på människornas ideella arbete och stöd har inte en mängd olika alternativa finansieringar eller finansiärer att välja eller vraka bland. Om förslaget om mervärdesskatt som har utretts och diskuterats skulle bli verklighet kommer det att slå hårt direkt mot utövarna, då främst mot ungdomarna. Svensk mervärdesskattelagstiftning måste bygga påövertygelsen att ideell verksamhet med samhällsnytta är bra. Effekten av sådant arbete är ovärderlig för samhälle, människor och företag. Nyttan överstiger mångfalt de ekonomiska insatser som sker. Människor får genom föreningslivet naturliga mötesplatser, och orter med ett blomstrande föreningsliv är attraktivt att bosätta sig i. Ungdomar och människor i arbetsför ålder har alternativ och meningsfull sysselsättning på sin fritid. Både hjälp och stöd skapas genom ideella verksamheters insamlingar bl a genom secondhandbutiker. Därför ska inte ideella och allmännyttiga föreningar momsbeläggas. Detta bör ges regeringen till känna.

Lokal utveckling kan inte beordras fram utan det är lokala behov och engagerade människor som är grunden för att lokal utveckling tar fart. Det lokala föreningslivet är en viktig plattform för dessa människor, och det är under små omständigheter som dessa föreningar arbetar. Mycket kraft går åt till att få ekonomiska förutsättningar för att kunna genomföra det som man planerar. De lokala företagarna är beroende av en gynnsam samhällsutveckling dels för avsättning av varor och tjänster, dels för sin egen och personalens livskvalitet. Därför är det i bådas intresse och en naturlig koppling att knyta samman föreningslivet och företagen för att arbeta för den lokala utvecklingen, till gemensam nytta. Med avdragsrätt ges företagen bättre villkor att stödja föreningar lokalt men det gör också föreningarna starkare ekonomiskt och väl förankrade lokalt. Detta förstärker det lokala och civila samhällets möjligheter att påverka sin närmiljö. Därför bör företag få göra avdrag i deklarationen för bidrag till ideella föreningar som bidrar till lokal samhällsutveckling. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 27 september 2004

Annika Qarlsson (c)

Kerstin Lundgren (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)