Hot mot tjänsteman

Motion 2014/15:183 av Maria Malmer Stenergard och Annicka Engblom (M)

av Maria Malmer Stenergard och Annicka Engblom (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en utvidgning av det straffbara området för hot mot tjänsteman bör utredas.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att minimistraffet för hot och våld mot tjänsteman bör höjas till fängelse i ett år.

Motivering

Såväl konkreta som subtila hot förekommer inte sällan mot svenska myndighetspersoner. Många låter bli att anmäla de förtäckta hoten, eftersom de inte skulle leda till att någon fälldes för brott. Kravet på att någon ska dömas för olaga hot och hot mot tjänsteman är nämligen mycket högt ställt. Självklart ska vi vara måna om en hög rättssäkerhet, men i ett demokratiskt samhälle är det viktigt att myndighetspersoner står fria från påverkan under hot.

 

De mer subtila hoten kan få effekt på så sätt att tjänstemän, direkt eller indirekt, påverkas i sin tjänsteutövning. Det får vi aldrig acceptera. Förtäckta hot som är ägnade att påverka myndighetspersoner måste kriminaliseras, självklart med krav på bibehållen rättssäkerhet. Regeringen bör därför utreda hur det straffbara området för hot och våld mot tjänsteman kan utvidgas till att omfatta även mer subtila hot.

 

Allvaret i brotten hot och våld mot tjänsteman måste också tydligare avspeglas i straffskalan. Minimistraffet bör därför höjas till ett års fängelse.

 

 

.

Maria Malmer Stenergard (M)

Annicka Engblom (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-03 Granskad: 2014-11-03 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)