Hörselskadade och riksdagen

Motion 2022/23:2227 av Eric Palmqvist (SD)

av Eric Palmqvist (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hörselskadade och riksdagen och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Motivering

Sveriges riksdag har nyligen firat 100 år av allmän och lika rösträtt. Detta är något vi ska vara stolta över då vår demokrati inte är något själv­spelande piano utan något vi folkvalda har fått väljarnas förtroende att förvalta.

Regeringsformen föreskriver att alla myndiga medborgare äger rätten att rösta i all­männa val som skall vara fria, hemliga och direkta. En grundförutsättning är emellertid att den enskilde väljaren, utan hinder, kan ta del av den politiska debatten i syfte att bilda sig en egen, välgrundad uppfattning om vilket parti denne ska lägga sin röst på. Detta är också något de flesta av oss tar för givet men det finns alltjämt icke försumbara grupper av befolkningen som upplever sig exkluderade från den politiska debatten.

Hörselskadade och riksdagen

Sveriges riksdag är ett öppet parlament som alla som så önskar kan besöka för att ta del av debatter och arrangemang. Trots att byggnaderna är delvis gamla och härrör från en tid då hänsyn till funktionsnedsatta inte togs har stora ansträngningar gjorts för att tillgängliggöra vårt parlament för alla, vilket vi skall vara stolta över.

Riksdagen producerar också en stor mängd tv och är tillgänglig på internet där man bland annat kan följa debatter i realtid eller ta del av äldre arkivmaterial.

En grupp som emellertid har svårt att tillgodogöra sig och följa den politiska debatten i kam­maren är de hörselskadade. Visserligen brukar större debatter tolkas till teckenspråk. Detta gäller exempelvis för partiledardebatter, budgetdebatter och den årliga utrikespolitiska debatten men i övrigt hänvisas hörselskadade till de i efterhand publicerade protokollen. Ytterst få av debatterna, frågestunderna eller pressträffarna i presscentret teckenspråktolkas, och ingenting förses med undertexter. Att följa en debatt i realtid jämfört med att läsa det transkriberade protokollet är inte jämförbart och främjar knappast det politiska intresset hos hörselskadade utan befäster snarare denna grupp som exkluderade från den politiska debatten, vilket inte är acceptabelt i en modern demokrati.

Med ovanstående i beaktande är det därför min uppfattning att riksdagen bör hedra demokratifirandet genom att besluta att så långt det är genomförbart inkludera landets hörselskadade i det politiska rummet genom att betrakta teckenspråkstolkning i kammaren som normalfallet och inte som idag, något som enbart tillhandahålls undantagsvis.

 

 

 

 

Eric Palmqvist (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)