Hörselscreening av nyanlända

Motion 2018/19:1556 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av hörselscreening av nyanlända och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under 2017 kom det cirka 500 nya asylsökande i veckan. Totalt kom 25666 asylsökande till Sverige förra året. För att Sverige långsiktigt ska fungera är det av stor betydelse att dessa människor integreras i det svenska samhället. Ett arbete är ofta den bästa och snabbaste vägen in i en samhällsgemenskap. Man får ett sammanhang, göra rätt för sig och träffa vänner och kollegor. För många är språket denna nyckel in på såväl arbetsmarken som den svenska gemenskapen. Svenskan är ett fantastiskt och rikt språk. Men också svårt att lära sig, särskilt vuxna människor har en sämre förmåga att lära sig ett nytt språk än barn. Lider man även av en hörselskada löper man än större risk att halka efter i den viktiga inlärningen av sitt nya språk. Upptäcks inte detta, till viss del dolda, handikapp så kan det leda till att såväl barn och ungdomar som vuxna halkar efter i utbildningen och den viktiga språkinlärningen och i förlängningen integrationen och vägen till arbete kan kraftigt försenas. Extra insatser kan komma att behöva sättas in senare och varje dag extra utan arbete på bidrag har ett högt pris för såväl individ som samhälle.

Siffror visar att hörselnedsättning bland befolkningen i Sverige är ca 10–12 procent. Bland nyanlända säger olika studier att den troligen är den dubbla. Vi behöver bli duktigare att se varje individ och varje individs möjligheter om vi ska lyckas med undervisningen och integrationen. En tidig upptäckt av en hörselskada gör att det går att sätta in hörselvårdande insatser, till exempel hörapparater, och förebygga isolering och integrationsproblem till gagn för både individen och samhället.

Alla asylsökande som kommer till Sverige erbjuds i dag en hälsoundersökning av landstinget. Hälsoundersökningen är frivillig och omfattar ett individuellt hälsosamtal, provtagning och en kroppsundersökning. Specifika hörseltester förekommer inte vid hälsoundersökningen.

Hörselscreening kan numera göras med enkla tekniska hjälpmedel och skulle därför enkelt kunna genomföras till exempel i samband med de hälsoundersökningar som alla asylsökande erbjuds vid ankomst till Sverige, eller att kommunerna erbjuder samtliga sfi-studerande hörselscreening i samband med studiestart.

Denna kostnadseffektiva och enkla lösning kan bidra till att minska individuellt lidande och påskynda den viktiga språkinlärningen och integrationen i det svenska samhället.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)