Hörselinstruktörer

Motion 2021/22:1993 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra en översyn av hur stödet till människor med nedsatt hörsel via hörselinstruktörer kan fungera bättre och på lika villkor över hela Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag lider över en miljon svenskar av nedsatt hörsel i olika grad enligt Hörselskadades Riksförbund (HRF). Sverige är ett inkluderande land där vi håller ihop. Därför måste utgångspunkten också vara att alla medborgare ska få tillgång till samhällets alla funktioner så långt det är möjligt. De som lider av hörselnedsättning och är i behov av särskilt stöd för att klara sina vardagliga åtaganden kan idag få hjälp av särskilda hörselinstruktörer.

Att människor med nedsatt hörsel kan ta del av samhället och kommunicera på lika villkor som andra människor underlättas därmed av hörselinstruktörernas hjälp. Hörsel­instruktörerna kan bland annat göra följande:

  • Hjälpa människor som redan har en hörapparat att använda den.
  • Hjälpa till med rengöring av öroninsats.
  • Hjälpa till med byte av batteri, slang och sladd.
  • Hjälpa till med information, råd och stöd i hörselfrågor.
  • Hjälpa till med och vara ett stöd i kontakter med hörselkliniken.

Genom detta har också fler människor med nedsatt hörsel fått en bättre möjlighet att bo kvar i sina hem. Samtidigt är detta något som inte kommer alla till del. Vi anser därför att regeringen bör överväga möjligheten att göra en översyn av hur stödet till människor med nedsatt hörsel via hörselinstruktörer kan fungera bättre och på lika villkor över hela Sverige.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)