Höjt straff för olaga hot

Motion 2014/15:1489 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (M)

av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om höjt maximistraff för olaga hot.

Motivering

Olaga hot är ett brott som bland annat kriminella grupperingar på ett verkningsfullt sätt kan använda för att få gehör för sin vilja. Det leder ofta till stort obehag och otrygghet för den som drabbas och kan påverka hela livet för brottsoffret, även om hotelserna aldrig förverkligas.

Det finns därför goda skäl att överväga en höjning av maximistraffet för olaga hot (4 kap. 5 § brottsbalken), från dagens ett års fängelse. Visserligen finns möjlighet att döma för grovt olaga hot, men att olaga hot av normalgraden endast kan ge ett års fängelse och därtill har böter i straffskalan innebär inte ett tillräckligt tydligt avståndstagande från statens sida från detta potentiellt allvarliga brott. En kriminell gruppering som tidigare har investerat i våldskapital genom att begå allvarliga våldsbrott behöver ofta inte framföra annat än tämligen subtila hot för att få sin vilja igenom, och då är det inte säkert att hotet bedöms vara grovt.

I betänkandet SOU 2014:18 föreslås en höjning av minimistraffet för grovt olaga hot från sex månaders till nio månaders fängelse. Vi ställer oss bakom det förslaget, men vill samtidigt peka på att det finns skäl att utreda även maximistraffet för olaga hot av normalgraden.

.

Andreas Norlén (M)

Finn Bengtsson (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)