Höjd vägstandard i norra Sverige

Motion 2022/23:307 av Jörgen Berglund m.fl. (M)

av Jörgen Berglund m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åtgärder för höjd trafiksäkerhet och bibehållen hastighet på vägnätet i norra Sverige i nästa nationella transportplan bör få högre prioritet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Industrin investerar mer än 1 000 miljarder kronor i nya anläggningar och ny teknik i norra Sverige. Det är investeringar för jobb, tillväxt, exportintäkter och ökad hållbarhet. Industrin i vår region ligger i framkant i klimatomställningen; skogsindustrin levererar innovativa biobaserade lösningar och stål- och tillverkningsindustrin är världsledande i att minska utsläppen. En absolut majoritet av alla varor som produceras går på export. En viktig väg ut till marknaderna är via vägnätet. De enorma investeringarna innebär också att fler människor i norra Sverige kommer att pendla mellan jobb och bostad. Tillgången till säkra vägar och snabba transporter är viktig för gods och människor. Beslut om och fortsatta planer sänkta hastigheter på våra europa- och riksvägar i norra Sverige har pågått ett tag men det måste få ett slut. Om trafiksäkerheten ska höjas så måste svaret handla om större investeringar i t.ex. mittseparering eller bortbyggda plankorsningar. Om det ska vara möjligt för människor att bo, arbeta och leva i hela Sverige måste också åtgärder vidtas för att göra det möjligt. Om inte annat i alla fall inte försämra möjligheterna. Värt att tillägga är att samtliga berörda kommuner och regioner är brett över blockgränsen överens i denna fråga.

Flera viktiga och nödvändiga investeringar pågår i vägnätet men mycket mer skulle behöva göras för att inte försämra transportmöjligheterna för gods och människor. Vägtransporter är de flesta gånger det enda möjliga alternativet, inte minst när det gäller resande för människor. Beslut om att sänka hastigheten på vägar försämrar kraftigt möjligheterna för människor att bo utanför större befolkningscentra. I förlängningen kan det hota den tillväxt och de nyinvesteringar som nu sker i norra Sverige. I Sverige heter det att ”hela Sverige ska leva” men beslut om att sänka hastigheter i vägnätet bidrar bara till motsatsen.

 

 

Jörgen Berglund (M)

Edward Riedl (M)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Saila Quicklund (M)

Viktor Wärnick (M)

Lars Beckman (M)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-17 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)