Högskolor och universitet i Västsverige

Motion 2007/08:Ub529 av Kenneth G Forslund m.fl. (s)

av Kenneth G Forslund m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om högre utbildning i Västsverige.

Motivering

Den utbyggda högskolan är en viktig grundförutsättning för att åstadkomma tillväxt i hela Sverige, och en bra samverkan med omgivande samhället ger arbetsutbud till företagen och avknoppningar och nya företag för regionen. De regionala högskolor och universitet som finns i Västsverige är därmed oerhört viktiga för regionens tillväxt. Dessa ger goda förutsättningar för att höja kompetensen i länet, vilket innebär att arbetsmarknaden får bättre utbildad arbetskraft.

Ett flertal mycket kända universitet och högskolor finns inom regionen, som Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och högskolorna i Borås, Skövde, Högskolan i Väst och Högskolan i Halmstad. Vid dessa högskolor finns såväl traditionella som unika utbildningar inom ett stort antal områden. Ofta blandas flera områden till nya helheter. Högskolorna fungerar även som samarbetspartner för det västsvenska näringslivet som behöver välutbildad arbetskraft för att kunna konkurrera på såväl den nationella som den internationella marknaden.

Det är genom att utveckla och förstärka samarbetet mellan högskolor och universitet som vi utvecklar kunskaper och kompetens. Det behövs en fortsatt satsning i Västsverige på forskning och utvecklingsarbete. Satsningen på Produktion i Väst, ett samarbete mellan högskolorna i Göteborg, Jönköping, Skövde och Trollhättan/Uddevalla, är ett bra initiativ som tagits för att kraftsamla kring utvecklingen av industriell produktion. Detta måste få fortsatt stöd för att ytterligare kunna utveckla näringslivet i regionen, inte minst när det gäller små och medelstora företag. Vår vision är att Produktion i Väst ska stärka konkurrenskraft, tillväxt och kunskapsutveckling i Västsverige genom samarbete mellan industri och akademi.

Den sociala snedrekryteringen är fortfarande stark inom det svenska utbildningssystemet, inte minst gäller det inom våra högskolor och universitet. Det är framför allt klassbakgrund, men även ålder, kön, etnicitet och bostadsort som påverkar människors val att studera vidare.

För att bryta den sociala snedrekryteringen behövs den regionala högskolan. Högskolan ska vara till för alla, inte bara för en elit! Utbildning är viktig för samhället men också för den enskilda individen då dagens arbetsmarknad kräver ombildning, fortbildning och så vidare genom hela livet.

De regionala högskolorna ser ofta till att vidareutbilda människor som redan är i arbetslivet, eller ger möjlighet för någon som jobbat under några år men som förlorat sitt arbete, eller har problem med arbetsrelaterade skador och behöver utbilda sig för en ny yrkeskarriär. Att gå från vårdbiträde till sjuksköterska eller från snickare till byggingenjör är möjligt om man kan vara kvar på sin hemort för att studera. De som studerar vidare i vuxen ålder har ofta familj och barn, det är då extra viktigt med en högskola nära dem.

Stockholm den 4 oktober 2007

Kenneth G Forslund (s)

Monica Green (s)

Hans Olsson (s)

Jörgen Hellman (s)

Leif Pagrotsky (s)

Magdalena Streijffert (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)