Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Högskoleutbildning på Gotland

Motion 1990/91:Ub582 av Gunhild Bolander (c)

av Gunhild Bolander (c)
Sedan l988 finns en fast organisation för
högskoleutbildning på Gotland. Denna har tillkommit för
att stärka infrastrukturen och därigenom skapa
förutsättningar för en balanserad regional utveckling.
Ansvaret för verksamheten har lagts på en till länsstyrelsen
knuten högskolekommitté, som ansvarar för planering och
genomförande av högskoleutbildningen i länet. All
utbildning genomförs i samarbete med en annan högskola
och hittills har förutom Stockholms universitet, Göteborgs
universitet, konstfackskolan och konsthögskolan i
Stockholm varit engagerade i verksamheten.
Syftet med den i förhållande till övriga högskolor
avvikande organisatoriska lösningen på Gotland är att
minimera de administrativa kostnaderna samt att
säkerställa ett flexibelt och brett utbildningsutbud av minst
lika god kvalité som erbjuds inom högskoleväsendet i övrigt.
Erfarenheterna från de gångna två åren visar att
verksamheten uppfyller dessa mål och numera är ett
attraktivt alternativ för studerande från andra delar av
landet. Dessa utgör nu ca 30 % av det totala elevantalet.
Verksamheten har emellertid en för liten omfattning för att
själv kunna bära alla med tanke på utbildningens kvalité
nödvändiga kringkostnader för exempelvis vaktmästare,
kanslipersonal och bibliotek. Detta förhållande har medfört
att länsstyrelsen och Gotlands kommun tvingats tillskjuta
vissa medel för dessa ändamål.
Andelen gymnasieelever i länet, som fortsätter sina
studier vid en högskola, har under många år varit lägst i
landet. Det lokala näringslivet kännetecknas av en låg
tekniknivå och av små företag av vilka relativt få är
verksamma inom expansiva branscher. Andelen
långtidsutbildad arbetskraft är liten.
Jordbruket och turismen är två mycket viktiga näringar
på Gotland. För närvarande är närmare l5% av de
förvärvsarbetande direkt sysselsatta inom de areella
näringarna. Mycket talar för att denna andel under l990-
talet kommer att minska drastiskt. Turismen har, bland
annat på grund av kraftigt ökade resekostnader, under det
gångna året minskat i omfattning och näringen befarar nu
inför kommande säsong en ytterligare minskning i
storleksordningen 20%.
Mot denna bakgrund är det nu angeläget att vidta
åtgärder för att stärka näringslivets möjligheter att finna
nya verksamhetsområden eller anpassa befintliga
verksamheter till nya förutsättningar. Ett ökat utbud av
högskoleutbildning bland annat i form av fort- och
vidareutbildning är i detta sammanhang en viktig åtgärd.
Riksdagen beslöt l990 att öka anslaget till lokala och
individuella linjer samt fristående kurser med l3 miljoner
kronor. Dessa medel fördelades med l miljon kronor till var
och en av landets mindre högskolor. Gotlands län erhöll vid
detta tillfälle ingen resursförstärkning.
Mot ovanstående bakgrund finner jag det angeläget att
högskoleutbildningen på Gotland ges en utökad resursram
för budgetåret l99l/92. Detta kan lämpligen ske genom att
anslaget för lokala och individuella linjer utökas med ett
belopp som motsvarar vad som avsattes till de mindre
högskolorna under innevarande budgetår.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om förstärkning av medlen för lokala
och individuella linjer samt fristående kurser till
högskoleutbildningen på Gotland.

Stockholm den 22 januari l99l

Gunhild Bolander (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)