Högskoleutbildning i Katrineholm för kyltekniker

Motion 1990/91:Ub682 av Olle Svensson m.fl. (s)

av Olle Svensson m.fl. (s)
Sverige har ca 1 000 kylföretag. Kylföretagen måste ha
både tillstånd och behörighet enligt krav från Statens
Naturvårdsverk.
Ca 4 000 människor arbetar inom kylbranschen varav ca
2 000 är kylmontörer och ca 500 arbetsledare.
För kylmontörer finns sedan ett flertal år
gymnasieutbildning varför dessa oftast har
gymnasieutbildning, åtminstone de som är under 40 år. För
arbetsledarna saknas riktad utbildning.
Såväl ökade kompetenskrav på grund av skärpta
miljökrav som den pågående internationaliseringen med
framtagande av en europeisk kylstandard gör att
utbildningsbehovet för kylbranschen är akut på
teknikernivån. EG-marknaden kommer att ställa högre
krav på kompetens både på företag och personal. Dessa
krav motsvarar drifttekniker på mellaningenjörsnivå med
kylprofilering.
Vi föreslår därför att högskolan Eskilstuna/Västerås
tilldelas 30 platser till kylteknikerutbildning samt att
utbildningen förläggs till Katrineholm.
Genom att förlägga utbildningen till Katrineholm där
kylbranschen, tillsammans med kommunen, gjort stora
satsningar kan såväl lokaler som teknisk utrustning
samutnyttjas. Även de administrativa kostnaderna bör
genom utnyttjande av gemensamma resurser kunna hållas
låga. Positivt är också de möjligheter som finns till
samläsning med de övriga ingenjörslinjerna i Katrineholm.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om inrättande av högskoleutbildning
för kyltekniker i Katrineholm.

Stockholm den 25 januari 1991

Olle Svensson (s)

Reynoldh Furustrand (s)

Alf Egnerfors (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)