Högskoleutbildning i arkivkunskap

Motion 1990/91:Ub534 av Lars Sundin (fp)

av Lars Sundin (fp)
nUtbildning i arkivkunskap inom högskola finns för
närvarande i Stockholm sedan början av 1970-talet och i
Härnösand-Sundsvall sedan ett par år tillbaka. Under
läsåret 1990/91 anordnas en 20-poängskurs vid
bibliotekshögskolan i Borås i samarbete med landsarkivet i
Göteborg och statsarkiven i Göteborg och Borås. Eftersom
anslag saknas har kursen givits som uppdragsutbildning och
avgiftsbelagts. Den har väckt gensvar och 25 kursdeltagare
från södra och västra delen av landet följer den. Kursen ges
på distans och halvfart.
I årets budgetproposition konstateras i kapitlet
utbildning för informationsyrken att UHÄ våren 1990 lagt
fram en utredning om utbildning i arkivfrågor. Man har där
talat om behovet av sådan för södra och västra Sverige. I
budgetpropositionen läggs inte fram något förslag om ökad
arkivutbildning utan detta hänskjuts till respektive
högskolor att anordna inom ramen för existerande
kursmedel. Universiteten i Göteborg och Lund anses ligga
närmast till för detta.
Något intresse för att ordna arkivutbildning vid
Göteborgs universitet har inte kunnat ses för närvarande.
Däremot är bibliotekshögskolan i Borås intresserad och har
redan åstadkommit resultat, som borde vidareutvecklas i
samarbete med ovan omtalade arkivinstitutioner, som
besitter den nödvändiga lärarkompetensen.
Undervisningen i arkivkunskap måste, för vilken
högskoleinstitution som än anordnar den, bli ganska dyr,
eftersom lärarkompetensen måste hyras in.
Med tanke på det behov av kvalificerad utbildning i
arkivfrågan som finns och inte kan tillgodoses i västra och
södra delarna av Sverige genom kurserna i Stockholm och
Härnösand, vore det önskvärt att bibliotekshögskolan i
Borås fick möjlighet att fortsätta att vidareutveckla kurser i
arkivkunskap på olika nivåer utan att vara tvungen att ge
dem som uppdragsutbildning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att högskoleutbildning i
arkivkunskap bör inrättas vid högskolan i Borås.

Stockholm den 18 januari 1991

Lars Sundin (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)