Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Högskolan i Trollhättan-Uddevalla

Motion 1990/91:Ub531 av Marianne Andersson i Vårgårda m.fl. (c)

av Marianne Andersson i Vårgårda m.fl. (c)
Den nya högskolan i Trollhättan--Uddevalla har fått en
lyckosam start. Intresset för utbildningarna är mycket stort
vilket bl a visades av det mycket stora antalet sökande i
höstas.
Högskolan präglas av optimism och framtidstro och man
har på kort tid hunnit knyta långtgående internationella
kontakter t ex via Comettprogrammet inom EG. Ett
omfattande samarbete med näringsliv och andra högskolor
inom forskning och utveckling pågår också.
I arbetet för att högskolan skulle komma till stånd
pekade vi på högskoleutbildningens betydelse i denna
konjunkturkänsliga region. Nu ser vi detta än tydligare. För
att högskolan skall kunna utvecklas och finna sin profil för
att bli den motor i regionen som är nödvändig måste den
successivt byggas ut med fler utbildningar och möjligheter
till att anordna lokala linjer och fristående kurser.
Forskningsanknytningen måste stärkas i takt med
undervisningen och biblioteksfunktionen byggas upp.
De mest nödvändiga förstärkningarna inför nästa år är:
LIF-anslaget (LIF: lokala linjer och fristående kurser)
bör återställas och förstärkas. Anslaget används också för
forskningsanknytning av utbildningen. Minskningen
motiveras med att mellaningenjörsutbildningen som
tidigare gick på detta anslag nu förs över till linjeanslaget.
Problemet för Trollhättan--Uddevalla är att man startade
denna utbildning tidigt. De högskolor som satte igång året
efter fick försökspengar medan Trollhättan--Uddevalla
använde ordinarie LIF-anslag som nu beskärs kraftigt.
Vi anser att LIF-anslaget bör tillföras 1 000 000 kr. för
att i huvudsak användas för att möjliggöra uppbyggnaden
av biblioteksfunktionen.
När det gäller undervisningsdelen finns starka krav från
flera kommuner om att högskolan omgående skall starta en
förskollärarlinje om 50 poäng med start vartannat år.
Denna linje fanns med redan i utredningen som gjordes för
Fyrstad.
Nu finns två klasser på förskollärarlinjen, 100 poäng.
Det är bra men otillräckligt för att tillgodose behoven (400
sökande) och det är även otillräckligt för att kunna klara
lärarförsörjningen. Det blir alltför små tjänster och därför
svårt att rekrytera lärare. Enligt UHÄ är den kritiska
gränsen 90 platser och UHÄ anser att det är viktigt att
Trollhättan kommer upp dit.
Den föreslagna 50 poängs förskollärarutbildningen
tillsammans med en fritidspedagoglinje på 30 platser skulle
innebära att högskolan kommer över den kritiska punkten
för lärarförsörjning inom undervisningssektorn och
dessutom kan möta det stora behovet av utbildad personal
inom dessa områden.
En av de planerade ingenjörslinjerna ströks för
Trollhättan--Uddevallas del. Behovet är stort. Vi anser
därför att ytterligare en ingenjörslinje med start 93/94 skall
tillföras högskolan.
Forskningsresurserna bör successivt byggas upp.
Detta är de viktigaste behoven på kort sikt. Inom de
närmaste åren måste dock en kraftig satsning göras för att
förstärka högskolan både inom undervisnings- och
forskningsområdena. Centern har i motionerna om
högskolan och om infrastruktur anvisat medel och
utvecklingsplan för de små högskolorna som väl täcker in
kraven både på kort och lång sikt. Vi har där också en
utförlig argumentation om nödvändigheten att förstärka
grundutbildningen och de små högskolorna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen anslår 1 000 000 kr. på LIF-anslaget till
Trollhättan--Uddevalla utöver vad regeringen föreslagit,
2. att riksdagen beslutar att högskolan i Trollhättan--
Uddevalla tillförs en 50 poängs förskollärarutbildning med
antagning vartannat år, första antagning höstterminen
1991,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en fritidspedagoglinje med start
läsåret 1993/94,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ytterligare en ingenjörslinje,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om forskningsresurser,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en kraftig utbyggnad av
högskolan i Trollhättan--Uddevalla.

Stockholm den 17 januari 199l

Marianne Andersson (c)

i Vårgårda

Ingvar Karlsson (c)

Elving Andersson (c)

i Bengtsfors
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (12)