Högskolan i Skövde

Motion 1990/91:Ub671 av Bengt Rosén (fp)

av Bengt Rosén (fp)
Högskolan i Skövde inrättades -- efter förslag från den
dåvarande liberale utbildningsministern Jan-Erik
Wikström -- år 1983. Högskolan disponerar i dag betydligt
mindre resurser än andra jämförbara högskolor.
Inledningsvis vill jag framhäva en aspekt av stor
betydelse för svensk högskoleutbildning och utveckling av
närregionen. Näringslivet har behov av ekonomisk
utveckling, inte minst i ett internationellt perspektiv. Det
krävs av regionala skäl ökade resurser för ekonomisk
utbildning med inriktning mot bland annat marknadsföring
samt med inriktning mot internationella förhållanden; av
särskild betydelse är då det tyskspråkiga exportområdet.
Folkpartiet liberalerna har i en partimotion om högre
utbildning och forskning begärt att 4 400 
nya platser skall inrättas inom högskolan i höst. Jag
menar att högskolan i Skövde då bör förstärkas med
utbildning på ekonomiområdet.
Högskolan har 60 platser på ekonomlinjen, varav 30
avser endast basblock. Enligt min mening bör
ekonomlinjen vid högskolan förstärkas med ytterligare 30
platser.
Från och med hösten 1990 har universitetet i Göteborg
decentraliserat 30 platser inom grundskollärarlinjen till
Skövde. Bara på fyra ställen i landet kunde den här
utbildningen uppvisa fler förstahandssökande än platser.
Skövde var en av dessa fyra. Jag tror mig dessutom veta att
det finns en stor rekryteringspotential i Skaraborgs län. Jag
föreslår därför att grundskollärarlinjen inrättas vid
högskolan i Skövde och att högskolan tillförs 90 platser.
En ökad satsning på barnomsorgen i enlighet med
riksdagens intentioner kräver att det finns utbildad personal
till daghem och förskolor. Jag föreslår därför att
förskollärarlinjen (100 poäng) etableras vid högskolan i
Skövde med 60 platser.
UHÄ har i sin utbyggnadsplan föreslagit att
planeringsramarna för den systemvetenskapliga linjen vid
högskolan i Sköve utökas. Jag delar UHÄ:s bedömning. En
utökning av systemvetenskaplig linje stärker dessutom på
ett positivt sätt den betydande datavetenskapliga
kompetensen vid högskolan, något som är viktigt om en
mindre högskola skall kunna få en viss profilering. Jag
föreslår således att planeringsramarna för
systemvetenskaplig linje ökas från 30 till 60 platser
budgetåret 1991/92.
Kärnan i högskolans utbildningar inom lokala och
individuella linjer och fristående kurser är utbildningar som
är väl anpassade för Skaraborgs läns behov. Jag menar att
det finns behov av ytterligare förstärkning av detta
kursutbud.
Tillgång till utökad kunskap om utländska marknader är
av avgörande betydelse för utvecklingen av näringslivet i
regionen och i Västsverige i övrigt. Jag föreslår därför att
medel tilldelas för att möjliggöra att en utbildning i språk
och länderkunskap, i kombination med existerande
utbildningar inom ekonomi och/eller teknik, etableras.
Utbildningen bör inriktas mot en för Sverige väsentlig
exportmarknad i Europa, förslagsvis det tyska
språkområdet. Jag föreslår att länderkunskapsblocket
omfattar 80 poäng med en planeringsram på 20 platser.
Det har av UHÄ:s utbyggnadsplan och av högskolans
egna förslag framgått att det vid högskolan i Skövde har
etablerats betydande kompetens för vissa tillämpningar
inom området artificiell intelligens (AI). Enligt min
uppfattning finns det starka skäl -- inte minst ur nationell
synpunkt -- som talar för att denna kompetens tas tillvara
ytterligare genom att en påbyggnadsutbildning i
datavetenskap om 40 poäng inrättas från och med
budgetåret 1991/92. Inriktningen bör vara mot
kunskapssystem och databasteori. Med tanke på betydelsen
av internationalisering, bland annat för att kunna erbjuda
utbytesstudenter möjlighet till studier vid högskolan, bör
undervisningen ske på engelska. Utbildningen anordnas i
samarbete med en forskande enhet. Planeringsramen bör
vara 10 platser.
Jag föreslår vidare att medel tilldelas så att en lokal
medieteknisk linje om 120 poäng kan inrättas budgetåret
1991/92. Enligt högskolestyrelsens uppfattning finns det
goda möjligheter att inom skärningsområdet
informationsteknik och mediaanvändning skapa en adekvat
yrkesutbildning. En sådan utbildning erbjuder dessutom
möjlighet för elever från gymnasiets S- och H-linjer att få
tillgång till en yrkesutbildning på högskolenivå i hemlänet;
inte minst bör en sådan utbildning kunna rekrytera kvinnor.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om tilldelning av ytterligare 30
platser på ekonomlinjen (140 poäng) vid högskolan i
Skövde fr.o.m. budgetåret 1991/92,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om inrättande av
grundskollärarlinjen vid högskolan i Skövde med 90 platser
från budgetåret 1991/92,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om inrättande av förskollärarlinjen
vid högskolan i Skövde med 60 platser från budgetåret
1991/92,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om tilldelning av ytterligare 30
platser på systemvetenskapliga linjen vid högskolan i
Skövde fr.o.m. budgetåret 1991/92,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ytterligare medel inom ramen för
anslaget lokala och individuella linjer samt fristående
kurser vid högskolan i Skövde fr.o.m. budgetåret 1991/92
med inriktning mot språk och länderkunskap,
mediekunskap och datavetenskap.

Stockholm den 25 januari 1991

Bengt Rosén (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)