Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Högskolan i Skövde

Motion 1990/91:Ub541 av Gunilla André och Bengt Kindbom (c)

av Gunilla André och Bengt Kindbom (c)
En väl utbyggd högskoleutbildning är nödvändig för
samhällets utveckling, anser centerpartiet. I alla delar av
högskoleutbildningen måste höga kvalitetskrav ställas.
En allsidig rekrytering till högskoleutbildningen är
angelägen. Det gäller både socialt, geografiskt och
könsmässigt.
Geografisk decentralisering av den högre utbildningen
är därför angelägen ur jämlikhetssynpunkt. Den utgör en
stark drivkraft för regional utveckling och har stor betydelse
främst för de mindre och medelstora företagen. En
utbyggnad av de mindre högskolorna skall prioriteras
kvantitativt och kvalitativt. Varje högskola skall ha fasta
forskningsresurser. Det ovan redovisade är målsättningar
för centerpartiets högskolepolitik.
Utbyggnad av högskolan i Skövde
Under flera år har i budgetpropositioner och
regionalpolitiska propositioner framhävts de mindre och
medelstora högskolornas betydelse som motorer för
utvecklingen i de regioner där de ligger. Ett sådant synsätt
är enligt vår uppfattning positivt och riktigt. Dock har enligt
vår mening högskolan i Skövde inte byggts ut på det sätt
som motiveras av regionens struktur och högskolans
storlek. Tvärtom är högskolan fortfarande en av rikets
minsta högskolor med resurser motsvarande endast några
promille av den nationella svenska högskolans resurser.
Vi lämnar nedan förslag till en utbyggnad av högskolan
i Skövde.
Utökning av platsantalet på ekonomlinjen
Högskolan i Skövde har 60 platser på ekonomlinjen,
varav 30 avser endast basblock. Enligt vår mening bör
ekonomlinjen vid högskolan förstärkas med ytterligare 30
platser, dvs. till sammanlagt 90 platser. Orsaken härtill är
ett behov av att möta dels starka näringslivsönskemål om
ytterligare platser, inte minst för att kunna erbjuda flera
fördjupningsalternativ, bland annat med inriktning mot
marknadsföring och småföretagsutveckling. Inte minst är
högskolans planer på att etablera en fördjupningsinriktning
mot ekonomisk rådgivning åt mindre och medelstora
företag av stort intresse.
Vi föreslår därför att högskolan i Skövde fr.o.m.
budgetåret 1991/92 tillförs resurser motsvarande ytterligare
30 platser på ekonomlinjen (140 poäng).
Systemvetenskapliga linjen
UHÄ har i sin utbyggnadsplan för de mindre och
medelstora högskolorna föreslagit, att planeringsramen för
systemvetenskapliga linjen vid högskolan i Skövde utökas.
Vi instämmer i UHÄs bedömning. En utökning av
systemvetenskaplig linje stärker dessutom på ett positivt
sätt den betydande datavetenskapliga kompetensen vid
högskolan i Skövde, något som är viktigt om en mindre
högskola som Skövde skall kunna få en viss profilering.
Vi föreslår således att planeringsramen för
systemvetenskapliga linjen ökas från 30 till 60 platser
budgetåret 1991/92.
Grundskollärarlinjen
Styrelsen för högskolan i Skövde har under ett par års tid
i anslagsframställning understrukit behovet av att
grundskollärarlinjen, med inriktning mot grenen för
årskurserna 1--7, inrättas vid högskolan i början av 1990-
talet.
Utgångspunkten för styrelsens förslag är, att
grundskollärarlinjen täcker i konkret mening basbehov av
utbildning i en region. Det finns således ett behov av att från
en länsbas fortlöpande kunna rekrytera grundskollärare.
Det förefaller inte heller rimligt att i ett riksperspektiv
radikalt utöka dimensioneringen av en utbildning av detta
slag utan att samtidigt se utbildningens lokalisering som en
regionalpolitisk faktor.
Den omständigheten att det för tillfället är svårt att
rekrytera till linjen gör, att en etablering av denna i Skövde
även i ett nationellt perspektiv framstår som synnerligen
intressant. Fr.o.m. hösten 1990 har universitetet i Göteborg
decentraliserat 30 platser inom grundskollärarutbildningen
till Skövde inom matematik och naturorienterande ämnen.
Antalet förstahandssökande till den berörda utbildningen i
riket som helhet visar, att utbildningen endast på fyra
orter, däribland Skövde, kan uppvisa flera anmälningar än
antalet platser. Det är således förhållandevis lätt att
rekrytera studenter till Skövde.
Det förtjänar vidare att påpekas, att högskolan i Skövde
i dag endast rekryterar cirka 30 procent kvinnor och till
cirka 60 procent endast elever från gymnasieskolans T- och
N-linjer. Det torde därför finnas en relativt omfattande
''reserv'' av ungdomar i länet, vilka normalt inte reflekterar
över att påbörja högskolestudier men som vid en
linjeetablering i länet sannolikt får ett ökat intresse för
högskolestudier. Detta har bland annat visats genom
inrättandet av ekonomlinjen vid högskolan; denna åtgärd
har på ett mycket markant sätt ökat rekryteringen av
skaraborgare till ekonomistudier inom högskolan.
Vi föreslår därför att grundskollärarlinjen inrättas
vid högskolan i Skövde fr.o.m. budgetåret 1991/92 och att
högskolan därvid tillförs 90 platser.
Förskollärarlinjen
En ökad satsning på förskolan i enlighet med riksdagens
intentioner kräver en fortsatt kraftig utbyggnad av såväl
daghem och familjedaghem som av deltidsförskolan och
den öppna förskolan. Detta medför ett ökat behov av
utbildad personal. Kommunförbundet Skaraborg och flera
kommuner i länet har framfört önskemål om etablering vid
högskolan i Skövde av förskollärarlinjen.
En fullt utbyggd barnomsorg krävs såväl utifrån barns
och föräldrars som samhällets behov. Det är också
uppenbart, att bristen på platser inom barnomsorgen
medför stora problem. Många har skaffat sig en lång
utbildning med stora studieskulder som följd och har
dessutom en boendeform, som kräver två familjeförsörjare.
Eftersom grunden för en väl fungerande barnomsorg är väl
utbildade förskollärare, krävs från regional synpunkt en
etablering av förskollärarutbildning vid högskolan i
Skövde.
Vi menar att det i fråga om förskollärarlinjen i stort
gäller samma argument som i fråga om
grundskollärarlinjen. Vi föreslår därför att
förskollärarlinjen (100 poäng) etableras vid
högskolan i Skövde med 60 platser budgetåret 1991/92.
Lokala och individuella linjer samt fristående kurser
Kärnan i utbildningsutbudet inom anslaget Lokala och
individuella linjer samt fristående kurser vid högskolan i
Skövde är för regionen avpassade linjer och kurser. De
utbildningar som ges tillgodoser således sådana behov som
inte motsvaras av allmänna linjer.
Vi har tidigare understrukit, att de lokala linjerna och
fristående kurserna har kommit att spela en oerhört stor roll
för en positiv utveckling av kompetensen vid högskolan och
för en ökad spridning av högskoleutbildning i Skaraborgs
län. Det är enligt vår uppfattning därför väsentligt, att
anslaget kraftigt förstärks.
Vi anser att medel bör tilldelas för åtminstone fyra nya
utbildningar.
Tillgång till utökad kunskap om utländska marknader är
av avgörande betydelse för utvecklingen av näringslivet i
regionen och Västsverige i övrigt. Vid högskolan i Skövde
finns en tradition av utbildning inom det fackspråkliga
området. Vi har noterat att högskolestyrelsen i sin planering
av utbildningen har lyckats omfördela vissa medel för att
erhålla ett block av kurser i tyska med länderkunskap.
Denna inriktning måste emellertid ges erforderliga
basresurser. Vi föreslår därför att medel tilldelas för en
tvåårig utbildning i tyska språket med länderkunskap för
kombinationsstudier (20 årsstudieplatser).
Vi anser vidare att det är angeläget, att högskolan i
Skövde kan erbjuda en påbyggnadsutbildning inom det
datavetenskapliga området. Påbyggnaden skall i första
hand möjliggöra en fördjupning inom områdena
kunskapssystem och databasteori. Högskolestyrelsen
planerar för att en sådan påbyggnadsutbildning utformas
och genomförs i nära samarbete med en forskande enhet.
Medel bör tilldelas för 8 årsstudieplatser.
Högskolan i Skövde har, bland annat genom sitt
kunnande inom datalogi och datorteknik, möjlighet att
erbjuda intressant utbildning i skärningsområdet mellan
avancerad (elektronisk) teknik och modern
medieanvändning och konstskapande. Högskolan har också
de två senaste åren erbjudit viss fortbildning och
vidareutbildning inom ''computer art'', en utbildning som
har tilldragit sig intresse även i ett nationellt perspektiv.
Möjligheten att inrätta en, huvudsakligen humanistiskt
inriktad, tvåårig mediautbildning, där moderna
interaktiva medier utgör viktiga arbetsredskap, bör
tillvaratas. Härigenom skulle högskolan i Skövde få en
utbildning av renodlat nationellt intresse. Vi föreslår att
högskolan tilldelas resurser för 20 årsstudieplatser.
I Skaraborgs län finns vidare ett starkt och levande
intresse för bildkonstområdet i allmänhet och konstgrafiken
i synnerhet. Särskilt konstgrafiken är väl representerad i
länet. Planer finns därjämte att i länet inrätta någon form
av konstinstitution, som i sig samlar många olika funktioner
inom konstområdet (länskonstsamling, artotek,
stödjepunkter för folkbildning inom konstområdet samt för
konstbildning i skolan m.m.); med en institution av detta
slag skulle synergieffekterna bli många och även i ett
nationellt perspektiv intressanta.
Grunden för en samverkan mellan högskolan och
närregionen inom bildkonstområdet är därför synnerligen
god. Vi upprepar därför vårt förslag i vår senaste motion om
inrättandet av en linje inom bildkonstområdet om
120 poäng fr.o.m. budgetåret 1991/92. Utbildningen skall
vara inriktad mot dels konstgrafik i mera traditionell
mening, dels av modern teknik influerade metoder inom
bildkonstområdet (såsom datorgrafik, konstnärligt
hologramskapande m.m.); härmed tillvaratas på ett för
Sverige unikt sätt den omständigheten, att det inom
högskolans ram finns såväl kvalificerad teknisk och
datavetenskaplig som konstnärlig kompetens. Utbildningen
skall i första hand utformas som fortbildning och
vidareutbildning för redan yrkesverksamma konstnärer. Vi
utgår från att planeringsramen för linjen bör vara 12
platser.
Vi föreslår sammanfattningsvis att högskolan i Skövde
fr.o.m. budgetåret 1991/92 tillförs resurser för ytterligare
utbildningar inom områdena språk och länderkunskap,
datavetenskap samt mediateknik och bildkonst. Anslaget
Lokala och individuella linjer samt fristående kurser bör
tillföras medel härför.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om tilldelning av ytterligare 30
platser på ekonomlinjen (140 poäng) vid högskolan i
Skövde fr.o.m. budgetåret 1991/92,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om tilldelning av ytterligare 30 på
systemvetenskapliga linjen vid högskolan i Skövde fr.o.m.
budgetåret 1991/92,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om inrättande av
grundskollärarlinjen vid högskolan i Skövde med 90 platser
från budgetåret 1991/92,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om inrättande av förskollärarlinjen
vid högskolan i Skövde med 60 platser från budgetåret
1991/92,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en treårig förstärkning av Lokala
och individuella linjer samt fristående kurser fr.o.m.
budgetåret 1991/92.

Stockholm den 21 januari 1991

Gunilla André (c)

Bengt Kindbom (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)