Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Högskolan i Östersund

Motion 1990/91:Ub677 av Margareta Winberg m.fl. (s)

av Margareta Winberg m.fl. (s)
Den högre utbildningens roll för en regions utveckling
har först under de senaste åren uppmärksammats. Det
betyder att det blivit alltmer viktigt var olika högre
utbildningspolitiska satsningar sker. Högre utbildning är
främst en rikspolitisk utbildningsfråga. Men man kan inte
bortse ifrån att lokaliseringen av högre utbildning även är
en regionalpolitisk insats. Regionalpolitiken är ju idag mer
av stöd till infrastrukturellt uppbyggande än av direkt
företagsstöd. Lokaliseringen av högre utbildning bidrar till
ökad sysselsättning. Men det bidrar också till att höja
graden av utbildning bland en del av landets befolkning
som, om utbildningen vore mer koncentrerad, inte skulle ha
möjlighet att erhålla den. Högskolans betydelse som kultur-
och kunskapsbärare i vid mening kan inte nog poängteras!
Med en decentraliserad högskola höjs således kompetensen
i regionalt svaga delar av landet.
Högskolan i Östersund tillkom främst av
regionalpolitiska skäl. Utvecklingen från 1972, då
Jämtlands län fick sin högskola, har varit positiv. Men gapet
mellan oss och de gamla universiteten ökar eftersom vi inte
har fasta forskningsresurser. Utvecklingen mellan olika
regioner har polariserats. Högskolan i Östersund arbetar
vidare med sin utveckling. Det som inte statsmakterna har
kunnat bidra med har regionala organ ibland ställt upp med.
För dagen är följande utveckling aktuell:
ekotekniklinjen måste bli treårig allmän linje.det behövs
en påbyggnadslinje -- telematik -- på systemvetenskaplig
linje.ytterligare utbildningsplatser på
ingenjörsutbildningen är nödvändiga.ett centrum för
kommunal utveckling och för kompetensutveckling av
mindre och medelstora organisationer diskuteras.
Det pågår också en diskussion om att ombilda
högskolorna i Östersund och Sundsvall till ett
mittnorrländskt universitet. Skälen till detta skulle bl.a.
vara följande:Jämtlands och Västernorrlands län har den
lägsta andelen ungdomar som går till högre utbildning.
näringslivet och offentlig sektor har likaså den lägsta
andelen högskoleutbildade.antalet FoU-dagsverken är
lägst i landet.bara ett universitet kan erbjuda de fasta
forskningsresurser som båda högskolorna så länge har
eftersträvat.
Därmed kan Mittnorrlandsuniversitetet status-och
kompetensmässigt mäta sig med andra. Det internationella
ryktet stärks.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts beträffande högskolans i Östersund
utvecklingsmöjligheter,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts beträffande ett mittnorrländskt
universitet.

Stockholm den 23 januari 1991

Margareta Winberg (s)

Nils-Olof Gustafsson (s)

Rune Berglund (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)