Högskolan i Karlstad

Motion 1990/91:Ub684 av Magnus Persson m.fl. (s)

av Magnus Persson m.fl. (s)
Fort- och vidareutbildning i Värmland
Behovet av fort- och vidareutbildning ökar kraftigt
under 1990-talet. Den snabba förändringen i arbetslivet är
en av orsakerna. Genom fort- och vidareutbildning kan
konjunktursvackor överbryggas på ett bättre sätt. I tider av
vikande konjunkturer är det viktigt att förstärka
utvecklingspotentialen genom att ge möjlighet till
utbildning inom bl.a. högskolan. Fort- och vidareutbildning
genom fristående kurser blir därvid det medel som i första
hand blir aktuellt. Numera finns väl utvecklade metoder för
olika former av distansutbildning. Härigenom kan
högskoleutbildning snabbt arrangeras på aktuella orter i
tider av ökande arbetslöshet och vikande konjunkturer.
En intensifierad fort- och vidareutbildning i de stora
delar av Värmland där arbetslösheten är betydande och
utbildningsbehovet stort skulle kunna få en tydlig positiv
effekt på både kort och lång sikt. Inga ökade medel för
fristående kurser föreslås i årets budgetproposition. Vi
anser att riksdagen mot ovanstående bakgrund bör besluta
om ökning av medel till fristående kurser för fort- och
vidareutbildning vid högskolan i Karlstad.
Miljöutbildning vid högskolan i Karlstad
Miljöproblemen är besvärande, inte bara i
storstadsområdena, utan även på mindre orter och i glesare
befolkade områden. Hittills har dock framför allt
storstadsproblematiken fokuserats. Det är nu tid att
observera problemen i övriga delar av landet. För att kunna
förebygga och bemästra problemen krävs ökad tillgång till
personal som har högskoleutbildning inom aktuella
miljöområden. Högskolan i Karlstad har en stor och aktuell
kompetens såväl inom naturvetenskap med inriktning mot
kemi och biologi m.m. som inom berörda
samhällsvetenskapliga och ekonomiska ämnen. Till
högskolan i Karlstad är det därför angeläget att förlägga
utbildning på miljö- och hälsoskyddslinjen, 120 poäng, och
annan linjeutbildning inom miljöområdet.
Vi föreslår att riksdagen beaktar detta vid sina beslut om
utbildning inom miljöområdet.
Stabilare näringslivs- och samhällsstruktur i Värmland
I Värmland med dess känsliga arbetsmarknadsläge är
det viktigt att kunna tillgodose forskningsbehov som kan
främja en stabilare näringslivs- och samhällsstruktur.
Högskolan i Karlstad bedriver sedan ett antal år med ''små
medel'' ett systematiskt arbete, för att utföra sådan
forskning. Genom uppbyggnad av en nationellt kvalificerad
basorganisation och samverkan med främst Göteborgs
universitet söker man skaffa sig kompetens att med god
kvalitet genomföra regionalt angelägna
forskningsuppgifter. Det är angeläget att ytterligare stödja
den påbörjade utvecklingen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av ökade medel till
fristående kurser för fort- och vidareutbildning vid
högskolan i Karlstad,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att förlägga utbildning på miljö-
och hälsoskyddslinjen, 120 poäng, och annan
linjeutbildning inom miljöområdet till högskolan i Karlstad,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av ytterligare medel för
att genomföra regionalt angelägna forskningsuppgifter.

Stockholm den 23 januari 1991

Magnus Persson (s)

Bo Finnkvist (s)

Jarl Lander (s)

Lisbeth Staaf-Igelström (s)

Gunilla Andersson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)