Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Högskolan i Jönköping

Motion 1990/91:Ub653 av Carl-Johan Wilson och Ingrid Ronne-Björkqvist (fp)

av Carl-Johan Wilson och Ingrid Ronne-Björkqvist (fp)
Vi föreslår, att Högskolan i Jönköping 1991/92 tilldelas
460 årsstudieplatser för lokala och individuella linjer samt
fristående kurser -- det s k LIF-anslaget. Förslaget
motsvarar antalet platser 1990/91 men innebär en ökning
med 60 årsstudieplatser i förhållande till regeringens
proposition.
Ökningen av antalet platser kan finansieras inom ramen
för den ökning, som föreslås i folkpartiet liberalernas
partimotion Forskning och högre utbildning.
LIF-anslaget är avsett att tillgodose flera
utbildningsbehov -- grundläggande utbildning,
påbyggnadsutbildning, fortbildning och vidareutbildning.
Anslaget är särskilt viktigt för det förnyelse- och
utvecklingsarbete som pågår i Jönköpings län under
medverkan av högskolan i Jönköping. Vi anser därför, att
det är synnerligen angeläget, att antalet årsstudieplatser ej
minskas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att högskolan i Jönköping skall
tilldelas 460 årsstudieplatser för lokala och individuella
linjer samt fristående kurser.

Stockholm den 25 januari 1991

Carl-Johan Wilson (fp)

Ingrid Ronne-Björkqvist (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)