Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Högre kammarmusikalisk utbildning

Motion 1990/91:Ub527 av Britta Bjelle (fp)

av Britta Bjelle (fp)
En av de mest utpräglade obalanserna i Sverige hänför
sig till kultursektorn. Inom detta område dominerar
storstäderna totalt. Speciellt kulturfattigt är Norrland. Som
exempel kan nämnas att av landets 4 500 professionella
musiker är endast 300 verksamma i de fyra nordligaste
länen. Av dessa är dessutom bara en del verksamma inom
den s.k. seriösa musiken.
En erfarenhet från alla vetenskapliga och konstnärliga
utbildningar är att de utexaminerade tenderar att stanna i
närheten av utbildningsorten. Ett bra sätt att häva den såväl
öppna som dolda musikerbristen är därför att lokalisera en
högre musikerutbildning till Norrland. En utbyggnad av de
konstnärliga utbildningarna är en del av regionalpolitiken.
Ett sätt att få fler konstnärer att bosätta sig i Norrland är att
inrätta en högre kammarmusikalisk utbildning i något av de
nordligaste länen. En arbetsgrupp inom Umeå Universitet
har utarbetat förslag till en sådan utbildning, Pro Musica.
Förslaget går ut på att utbildningen skulle vara en två-årig
påbyggnadsutbildning med en klar profilerad
kammarmusikalisk inriktning. Undervisningen skall bygga
på ett tvålärarsystem med huvudlärare och assisterande
lärare. Denna konstruktion skulle ge möjlighet att som
huvudlärare anlita framstående musiker som kombinerar
verksamheten som lärare med annan verksamhet som
musiker.
Förslaget bygger också på en intim samverkan med
Umeå Sinfonietta och Norrlandsoperan. Utbildningen
skulle kunna starta som en försöksverksamhet.
Den enda högre musikutbildningsinstitutionen i
Norrland är förlagd till Piteå. Denna har uttryckt sitt stöd
för en två-årig påbyggnadsutbildning i Umeå.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om inrättande av högre
kammarmusikalisk utbildning i Umeå.

Stockholm den 17 januari 1991

Britta Bjelle (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)