Höghastighetsbanor

Motion 2009/10:T489 av Carina Hägg m.fl. (s)

av Carina Hägg m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för byggandet av höghastighetsbanor.

Motivering

I september presenterades utredningen om en utbyggnad av höghastighetsbanor i Sverige.

Utredaren föreslår att separata höghastighetsbanor, Götalandsbanan respektive Europabanan, byggs för trafik i upp till 320 kilometer i timmen. Utredaren menar att det är ett sätt att möta framtidens efterfrågan på transporter genom ökad tillgänglighet, mer kapacitet och att skapa förutsättningar för stärkt utveckling, tillväxt och konkurrenskraft i Sverige.

Höghastighetsbanor ses som ett samhällsbygge som, förutom de direkta effekterna i transportsystemet i form av ett mycket effektivt persontransportsystem och ett effektivare godstransportsystem, även kommer att påverka samhället och dess strukturer i stort.

Utredaren föreslår byggandet av en sträcka från Stockholm via Jönköping till Göteborg. Restiden mellan Göteborg till Stockholm skulle då endast bli 2 timmar. Utredaren föreslår vidare en linje som sammanfaller med linjen Stockholm–Göteborg fram till Jönköping. Därefter fortsätter den via Värnamo mer till Markaryd, där den delas upp. En linje följer också fortsättningsvis E4:an via Helsingborg mot Malmö. Den andra går från Markaryd till Hässleholm där den ansluter till södra stambanan. Restiderna på denna sträcka skulle också bli väsentligt kortare än i dag. Tiden Stockholm–Helsingborg skulle bli 2 timmar och 13 minuter och sträckan Stockholm–Malmö knappt 2 och en halv timme.

Höghastighetstågen ska kunna nå Köpenhamnsområdet och Kastrups flygplats. I framtiden finns också möjlighet att via Danmark och Fehmarn bältsförbindelsen nå Hamburg för vidare färd på den europeiska kontinenten.

Höghastighetståget får även stor betydelse för godstrafiken. Idag har gods på järnväg svårt att konkurrera med gods på lastbil på grund av trängseln på spåren. Utredningen pekar på att antalet möjliga tåglägen fördubblas med höghastighetsbanor och att det går att köra 2–3 gånger fler godståg på västra och södra stambanan under dagen. Den kapacitet som frigörs inom det nuvarande järnvägssystemet kommer att ha en mycket stor betydelse för möjligheten att öka järnvägstransporternas andel av godstransporterna.

Eftersom byggandet av höghastighetsbanor tar lång tid är det viktigt att planeringsarbetet kan komma i gång snarast möjligt.

Stockholm den 5 oktober 2009

Carina Hägg (s)

Göte Wahlström (s)

Margareta Persson (s)

Thomas Strand (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)