Höghastighetsbana

Motion 2009/10:T273 av Liselott Hagberg (fp)

av Liselott Hagberg (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i kommande beslut om strategiska infrastruktursatsningar besluta om byggande av höghastighetsbanor på sträckorna Stockholm–Malmö och Stockholm–Göteborg.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att planeringen bör följa den etappindelning som utredningen för höghastighetsbanor föreslagit, där sträckan Järna–Linköping, den s.k. Ostlänken, finns med i etapp ett.

Motivering

Dagens järnvägsnät med befintliga stambanor planerades och började byggas i mitten av förförra seklet. De byggdes för dåtidens behov. Sedan dess har mycket hänt. Arbetsmarknadsregionerna har vidgats. Antalet människor som pendlar stiger hela tiden. Befolkningen ökar och kommer att fortsätta öka, främst i storstadsnära regioner. Sverige står i och med detta inför ett viktigt vägval när det gäller framtidens infrastruktursatsning. Det handlar om att genom dagens beslut möta framtidens utmaningar.

I mitten av september presenterades regeringens utredning om höghastighetsbanor i Sverige. Utredarens uppdrag har bestått i att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Analyser har genomförts om en eventuell utbyggnad av höghastighetsbanor kan bidra till att uppnå samhällsekonomiskt effektiva och hållbara transportlösningar för ett utvecklat transportsystem med förbättrad kapacitet, framkomlighet och tillgänglighet. Det har även ingått i uppdraget att studera kostnader och finansiering av en eventuell utbyggnad samt att föreslå en översiktlig sträckning och eventuell etappindelning.

Utredaren har kommit till slutsatsen att höghastighetsbanor är ett bättre alternativ än en uppgradering och utbyggnad av stambanorna. Enligt förslaget bör separata höghastighetsbanor för persontrafik byggas på sträckorna Stockholm–Malmö och Stockholm–Göteborg.

Det är angeläget att regeringen i kommande beslut om strategiska infrastruktursatsningar fattar beslut om byggande av höghastighetsbanor på sträckorna Stockholm–Malmö och Stockholm–Göteborg samt att planeringen följer den av utredaren föreslagna etappindelningen, där sträckan Järna–Linköping, den s.k. Ostlänken, finns med i den första etappen.

Ostlänken innebär möjligheter till kraftfull tillväxt, vidgad arbetsmarknad och vidgade studie- och bostadsmarknader. Berörda kommuner, landsting och regionförbund har sedan lång tid tillbaka markerat betydelsen av Ostlänken genom att samarbeta under flera år för att påskynda byggandet.

Stockholm den 1 oktober 2009

Liselott Hagberg (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)