Högersväng vid rödljus

Motion 2017/18:464 av Finn Bengtsson (M)

av Finn Bengtsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att tillåta högersväng vid rödljus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering 

Rondeller har blivit allt vanligare trafiklösningar i Sverige under senare år. Rondeller får trafiken att flyta jämnare och med mindre både allvarliga olycksrisker och miljöstörningar till följd. Tyvärr går det inte att lösa alla korsningsproblem med rondeller. Framför allt gäller det i korsningar med både gång-/cykel- och fordonstrafik.

För att få trafiken att flyta bättre är det på vissa håll i världen, exempelvis i flera delstater i USA, tillåtet att svänga höger mot rött ljus sedan man förvissat sig om att det inte finns några fordon eller gång-/cykeltrafikanter i vägen. Ordningen förefaller fungera väl när trafikanterna är vana vid systemet, och en trafik som på detta sätt tillåts flyta bättre med bibehållen säkerhet tillför då ett mervärde för trafikanterna.

Ljusreglerade korsningar med gång-/cykeltrafik som har samma signal som fordon som ska svänga till höger är nämligen inte heller ideala vid högersväng ur trafiksäkerhetssynpunkt. I de allra flesta fyrvägskorsningar sammanfaller grönt ljus för gång-/cykeltrafikanter som ska korsa rakt över korsningen med högersvängande fordon som kommit från samma riktning. Allvarliga situationer kan därför uppstå om inte fordonsföraren som har grön signal är uppmärksam på att även gång-/cykeltrafikanten har grönt ljus samtidigt.

Av anledningarna nämnda ovan ansåg jag i ett förslag till riksdagen under förra riksmötet 2016/17 att det vore rimligt att vägtrafikkungörelsen ändras så att det blir tillåtet att svänga höger även vid rödljus. Men när utskottet behandlade detta förslag så avslogs det. Utskottet har avslagit även under tidigare riksmöten en likalydande motion bland annat med motiveringen att det redan idag i Sverige är vanligt förekommande med ett extra trafikljus för högersväng som kan visa grönt när det är tillåtet att svänga höger vid rödljus i korsningar och att utskottet därför bedömer att den nuvarande ordningen är ändamålsenlig.

Jag finner emellertid att vid sidan av alla de goda anledningar för att tillåta högersväng vid rödljus som jag redan framfört, kan man då tillägga dels den stora kostnadsmässiga besparing det skulle innebära att slippa montera alla onödiga extra trafikljus som är så vanligt förekommande utan att påverka trafiksäkerheten, dels den besparing på utsläpp av bilavgaser som det innebär när fordon inte onödigtvis behöver stanna vid en vägkorsning om de ska svänga till höger men det är rött ljus för framfart tvärs över korsningen. Jag vill därför att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att se över möjligheten att få svänga till höger vid rödljus i Sverige.

 

 

Finn Bengtsson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-28 Granskad: 2017-09-28 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)