Höga kusten-bron

Motion 1992/93:T301 av Elvy Söderström m.fl. (s)

av Elvy Söderström m.fl. (s)
Bygg Höga kusten-bron -- nu
Den 5 november sa kommunikationsminister Mats Odell
i en interpellationsdebatt om Höga kusten-bron: ''När
kommer pengarna? frågar Hans Stenberg. Mitt besked,
som jag gav i mitt ursprungliga svar, står fast: senast i
budgetpropositionen. Ambitionen är att innan dess komma
med ett beslut i den här frågan.''
Efter att ha tagit del av budgetpropositionen tvingas vi
konstatera att regeringen än en gång svikit givna löften. Inte
heller denna gång finns det pengar till en ny bro över
Ångermanälven. Det enda som finns är vaga löften om att
regeringen skall återkomma till frågan senare.
Under många år har det varit förbjudet för fordon över
51 ton att köra över Sandöbron. Under försommaren och
hösten 1992 blev situationen akut. Sandöbron fick två
gånger stängas för all tung trafik. Alla fordon över fyra ton
fick dirigeras över Hammarsbron vilket innebar flera mils
omväg. Efter reparationerna gäller fortfarande förbudet för
fordon över 51 ton. En ny bro skulle däremot förkorta
avståndet för alla fordon på E4 med drygt 8 km.
Sandöbrons dåliga standard innebär att stora delar av
landets exportindustri hämmas i sin utveckling. Näringslivet
i regionen åsamkas också stora kostnader på grund av
längre transporter.
Näringslivet i Norrland har stor betydelse för Sverige
som helhet. Stora delar av produktionen går på export och
Norrland står för ett betydligt högre nettoexportvärde per
invånare än riksgenomsnittet.
En ny bro över Ångermanälven har stor betydelse för
infrastrukturen i hela Norrland. Vårt näringsliv är oerhört
beroende av snabba och bra kommunikationer. Därför är
det ur konkurrenssynpunkt helt oacceptabelt att E4 genom
Norrland inte håller en godtagbar standard.
Vår motion läggs också mot bakgrund av den dramatiska
utveckling som nu sker på arbetsmarknaden. Den öppna
arbetslösheten i Västernorrland beräknas sommaren 1993
uppgå till mellan 7 och 8 %. 35 % av byggnadsarbetarna
beräknas vara utan arbete under våren 1993. Det är
ytterligare ett argument för att dra igång bygget snabbt.
Argumenten för en ny bro över Ångermanälven är
många och välkända. Den tidigare socialdemokratiska
regeringen beslöt i augusti 1991 att bron skulle byggas.
Medel skulle anvisas ur det särskilda infrastrukturanslaget
som den socialdemokratiska regeringen inrättade. Den
borgerliga regeringen har använt dessa pengar till andra
ändamål. Trots det har flera statsråd i den nuvarande
regeringen sagt sig vilja verka för en snabb byggstart. Det
är därför logiskt att riksdagen i samband med
budgetbehandlingen beslutar att anslå medel till byggande
av Höga kusten-bron.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om byggande av en ny bro över
Ångermanälven.

Stockholm den 11 januari 1993

Elvy Söderström (s)

Georg Andersson (s)

Hans Stenberg (s)

Bo Forslund (s)

Sven Lundberg (s)

Britta Sundin (s)

Bo Holmberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)