Hivprevention

Motion 2004/05:So584 av Ingrid Burman m.fl. (v)

av Ingrid Burman m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det specialdestinerade stödet för hivprevention i storstäderna även skall utgå för år 2005.

Motivering

Insatserna mot hivinfektion har varit framgångsrika i Sverige. Antalet nyanmälda hivinfektioner har varit lågt. Nyckeln till framgången är det preventiva arbete som kommuner, landsting och frivilligorganisationer utfört, ofta i god samverkan med varandra. De senaste årens utveckling i fråga om sexuellt överförbara infektioner är bekymmersam. När det gäller hiv/aids har den ökning som skett av antalet fall hitintills varit starkt kopplad till den globala epidemin, men det finns förutsättningar för en ökning av även den inhemska spridningen av hivinfektion.

Statens folkhälsoinstitut har ett nära samarbete med olika frivilligorganisationer vad gäller hiv- och aidsfrågor. Ekonomiskt stöd har lämnats till flera organisationer och utvärderingar har visat att stödet har använts på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Frivilligorganisationernas insatser för att stödja och hjälpa smittade och deras anhöriga samt preventiva insatser har varit ett ovärderligt komplement till landstingens insatser varför dessa bör prioriteras. Det specialdestinerade stödet, om 90 miljoner kronor, som riktats till detta arbete i storstäderna bör därför utgåäven år 2005. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 5 oktober 2004

Ingrid Burman (v)

Elina Linna (v)

Tasso Stafilidis (v)

Gunilla Wahlén (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)