Hinderbelysning ett hinder för vindkraftsutbyggnad

Motion 2011/12:T253 av Hannah Bergstedt (S)

av Hannah Bergstedt (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av lagstiftningen som berör hinderbelysning.

Motivering

I Markbygden i Piteå kommun pågår ett arbete med uppbyggnaden av en av norra Europas största vindkraftsparker. Den berör med sin omfattning ett ca 450 km2 stort område med potential att etablera upp till 1 101 vindkraftverk.

Transportstyrelsens regelverk om markering av höga byggnader eller andra föremål riskerar att påverka boendemiljön negativt och därmed inställningen till etableringen av vindkraftsparker.

Reglerna säger att vindkraftverk som är över 150 meter höga ska ha högintensivt (100 000 candela) vitt blinkande ljus i toppen dygnet runt.

När lagstiftningen om hinderbelysning antogs byggdes inte många vindkraftverk som är så höga, och inte heller vindkraftsparker i den storleksordning som nu etableras i Markbygden.

Transportstyrelsen har godkänt ny teknik med transpondersystem som tänder belysning endast när inflygande kommer i närheten av objektet, men i en vindkraftspark av storleksordningen i Markbygden skulle det fortfarande ge konsekvenser för närmiljön.

För att nå de uppsatta miljömålen och för att underlätta för fler förnybara energikällor behöver lagstiftningen vara uppdaterad till hur utbyggnaden av vindkraften ser ut idag. En översyn av lagstiftningen behöver därför komma till stånd snarast.

Stockholm den 28 september 2011

Hannah Bergstedt (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)