Herrljungabanan

Motion 1992/93:T539 av Sverre Palm och Lennart Nilsson (s)

av Sverre Palm och Lennart Nilsson (s)
1990-talet blir tågets årtionde, måste bli det, trängseln i
luften och på vägarna -- särskilt på kontinenten -- tvingar
fram tågsatsningar. Inom EG-området skall ett 30 000
kilometer långt snabbtågsnät vara utbyggt och klart fram till
år 2015.
I Sverige har man under de senaste åren kommit igång
med nyinvesteringar för de stora huvudlinjerna. Satsningar
på matarbanorna har däremot en låg nivå. Behoven är här
stora, såväl upprustning av spårstandard som förnyelse av
vagnmaterial.
Om vi låter en del av järnvägsinvesteringarna gå till
förnyelse av den rullande materielen, kan vi få snabbare och
bekvämare tågtrafik på sidolinjerna. Ny teknik kan ge oss
tåg som på befintligt spår kortar restiderna med mellan 15
och 25 % samt ger ökad komfort!
Genom Herrljungabanan ges norra Bohuslän och
Uddevalla med Fyrstadsregionen anslutning till västra
stambanan. Men möjligheten att resa med tåg till t.ex.
Stockholm begränsas av det låga antalet turer. Banans
standard och vagnmateriel gör att restider och komfort i dag
inte är konkurrenskraftiga.
Såväl samhälls- som trafikekonomiskt är nyttan av
järnvägsinvesteringar höga. Målet för en upprustning av
Herrljungabanan bör vara att höja banstandarden
successivt till 160 km/tim. En upprustning till nämnda
standard är både realistisk och ekonomiskt försvarbar.
Trafikunderlaget i Herrljungabanans upptagningsområde
kan beräknas till omkring 250 000 invånare, vilket får anses
som ett rimligt underlag för föreslagen upprustning.
Fyrstadsregionen är för närvarande en region som är
utsatt för mycket betydande förändringar när det gäller
arbetsmarknad och näringsliv. För Fyrstadsregionen är
prognosen den att omkring 15 000 personer kommer att stå
utanför arbetsmarknaden 1993, vilket motsvarar ca 16 %.
Ur sysselsättningssynpunkt är det därför viktigt att
upprustningsarbetet kommer till stånd mycket snabbt.
Ur såväl sysselsättningssynpunkt som
samhällsekonomiskt torde en upprustning av
Herrljungabanan vara väl motiverad. Riksdagen bör därför
uppdra åt regeringen att i sina diskussioner med SJ och
Banverket prioritera upprustningen av Herrljungabanan.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om upprustning av
Herrljungabanan.

Stockholm den 26 januari 1993

Sverre Palm (s)

Lennart Nilsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)