Herrljungabanan

Motion 1992/93:T505 av Elver Jonsson och Kenth Skårvik (fp)

av Elver Jonsson och Kenth Skårvik (fp)
För det arbetsmarknadsmässigt hårt drabbade
Västsverige och särskilt fyrstadsregionen (Uddevalla--
Lysekil--Vänersborg--Trollhättan) är det av yttersta vikt att
kommunikationsnätet inte försämras. Redan präglas
flyghamnen och flygförbindelserna i området av stor
osäkerhet sedan den tidigare huvudmannen dragit sig ur och
nya aktörer trätt till. Regionen, som är en av de folkrikare
i landet, har därtill ett vägsystem som till stora delar är
underdimensionerat.
Herrljungabanan börjar i Borås och har Uddevalla som
slutstation. Via banknutpunkten Herrljunga kan invånare i
en stor del av västra Sverige nå Stockholm, som i många fall
är ett givet resmål för passagerarna.
Banan, som passerar genom åtskilliga kommuner i
regionen, är sedan länge i dåligt skick. Eftersatt underhåll
av banvall, spår och tekniska brister, gör resan onjutbar.
Därtill kommer gamla och nerslitna vagnar som förstärkt
bilden av en järnväg på avskrivning. Banan är en av 13
järnvägssträckor som betecknas som olönsam av SJ. Att
SJ:s trafikpolitik bär största skulden till den negativa
utvecklingen är alldeles uppenbart. Banans status har
medvetet försämrats; sovvagnsförbindelser med Stockholm
har tagits bort, bemanningen vid stationer har minskat,
stationer har stängts etc.
Nu signaleras i och för sig förbättringar. Vagnparken
skall delvis bytas ut och för budgetåret 93/94 är staten
beredd att ge anslag till dubbelturer på banan i samma
utsträckning som tidigare. Statsrådet aviserar emellertid en
reducering av stödet för perioden 1994--97, en signal som
för både kommuner, företag och enskilda är tydlig nog. Med
nuvarande ekonomiska läge hos lokala trafikhuvudmän är
det inte troligt att regionala pengar kan kompensera om
staten stryper det centrala anslaget.
Med ovanstående som bakgrund är det ett måste att
Herrljungabanan för det första får finnas kvar och för det
andra rustas upp. Skall järnvägen på nytt bli ''hela folkets
järnväg'' räcker det inte med satsning på enbart
stamnätslinjer utan också på järnvägar vid sidan om
stambanorna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om upprustning och framtida
satsning av järnvägslinjen Borås--Herrljunga--Uddevalla.

Stockholm den 14 januari 1993

Elver Jonsson (fp)

Kenth Skårvik (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)