Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2005

Motion 2006/07:Ju6 av Thomas Bodström m.fl. (s)

av Thomas Bodström m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att förbättra möjligheterna för offentliga ombud att fullgöra sina uppdrag.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om inrättande av en särskild nämnd för granskning av hemliga tvångsmedel samt att den årliga skrivelse som redovisar användandet av hemliga tvångsmedel ska fortsätta att utvecklas och fördjupas samt att den även i fortsättningen ska skickas till riksdagen.

Motivering

Den förra socialdemokratiska regeringen införde ett system med offentliga ombud som kom att gälla från och med den 1 oktober 2004. Syftet var att stärka den enskildes rättsskydd och att skapa ytterligare rättssäkerhetsgarantier i fråga om ärenden om hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning.

Systemet med offentliga ombud fyller en viktig funktion. Att den enskildes rätt och integritetsintressen i allmänhet ska tas till vara är mycket viktigt för ett rättssamhälle. I stort sett har systemet med de offentliga ombuden fungerat bra, men det har även funnits en del kritik. Kallelser till förhandlingar med korta varsel och liten tid för att sätta sig in i ärenden är några synpunkter.

Att systemet med offentliga ombud fungerar på ett tillfredsställande sätt blir särskilt betydelsefullt då fler tvångsmedel troligtvis kommer att komma till polis och åklagares förfogande framöver. Vi socialdemokrater har tidigare i regeringsställning samt i en särskild motion i år lagt förslag om buggning och preventiva tvångsmedel. Det är viktigt att ge polis och åklagare de verktyg de behöver för att komma åt den grova kriminaliteten, men vi får inte ge efter när det gäller rättssäkerheten och integritetsfrågorna. Därför bör regeringen ges i uppdrag att förbättra möjligheterna för offentliga ombud att fullgöra sina uppdrag.

För att ytterligare förstärka rättssäkerheten och kontrollen vill vi även se ett oberoende organ som granskar hemliga tvångsmedels användande. I en nyligen offentliggjord utredning som tillsattes av den förra socialdemokratiska regeringen har utredaren föreslagit inrättandet av en särskild nämnd för detta ändamål. Vi socialdemokrater anser att regeringen bör ges i uppdrag att inrätta en sådan nämnd. Vi anser dessutom att den årliga skrivelse som redovisar användandet av hemliga tvångsmedel ska fortsätta att utvecklas och fördjupas samt att den även i fortsättningen ska skickas till riksdagen.

Stockholm den 12 december 2006

Thomas Bodström (s)

Margareta Persson (s)

Elisebeht Markström (s)

Karl Gustav Abramsson (s)

Christer Adelsbo (s)

Kerstin Andersson (s)

Maryam Yazdanfar (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-12-13 Bordläggning: 2006-12-14 Hänvisning: 2006-12-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)