Hem för särskild tillsyn av unga

Motion 1988/89:So239 av Karin Wegestål och Maj-Inger Klingvall (båda s)

av Karin Wegestål och Maj-Inger Klingvall (båda s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89: So239

av Karin Wegestål och Maj-Inger Klingvall (båda s)
Hem för särskild tillsyn av unga

Under den senaste tiden har stor uppmärksamhet riktats mot en liten
grupp ungdomar, som i tidig ålder gjort sig skyldiga till ett stort antal grova
brott.

Detta har bl. a. resulterat i att olika förhållningssätt från samhällets sida
gentemot denna grupp och dess verksamhet blivit föremål för diskussion.
Många har med en viss uppgivenhet kunnat konstatera att det är svårt att
finna metoder för att föra in dessa ungdomar i en livsföring som kan
accepteras av samhället. Att fängelsestraff skulle vara en sådan metod är
nog de flesta tveksamma till.

1 Danmark har man sedan en följd av år på Traeningskolen i Dragör nått
förvånande goda resultat med ungdomar som straffat sig ut från de flesta
vård- eller behandlingsalternativ. Traeningskolen är en dygnet-runt-institution,
som drivs i samarbete mellan kommun, arbetsmarknadsverk, kriminalvård
och socialvård. Man använder sig av en mycket genomarbetad
pedagogik, som går ut på att ge ungdomarna insikt om sitt eget ansvar och
man använder praktiskt arbete som metod.

Traeningsskolens goda resultat har tagits till grund för att på Grönland
starta två nya liknande skolor, som ska kunna ta hand om de grönländska
ungdomar som annars skulle sänts till Danmark för att avtjäna fängelsestraff.
Det finns inga fängelser på Grönland.

På flera ställen i Sverige har det med goda resultat gjorts försök att
tillämpa de danska träningsskolemetoderna i olika former av verksamhet
för ungdomar med skiftande grad av anpassningssvårigheter. Någon regelrätt
träningsskola efter dansk modell finns emellertid inte. Danmarks
problem när det gäller missbruk och kriminalitet bland ungdomar är minst
lika svåra som Sveriges. Därför finns det all anledning att tillgodogöra sig
de kunskaper och de erfarenheter på detta område som gjorts i vårt
grannland och starta ett försök med träningsskola efter dansk modell.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om en träningsskola efter dansk modell för ungdomar
som gjort sig skyldiga till brott.

Stockholm den 19 januari 1989

Karin Wegestål (s) Maj-Inger Klingvall (s)

Mot. 1988/89
So239

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1989

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)