Helgavskiljning

Motion 2010/11:Ju343 av Mats Gerdau (M)

av Mats Gerdau (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska överväga att införa helgavskiljning, en ny straffpåföljd för unga lagöverträdare.

Motivering

I förhållande till sin andel av befolkning är ungdomar mer brottsaktiva än någon annan åldersgrupp. De flesta unga som begår brott gör det bara vid något enstaka tillfälle, men en liten grupp fortsätter att begå brott och deras brottslighet tenderar att bli allt grövre över tid. För samhället är det viktigt att fånga upp dessa ungdomar innan deras brottslighet eskalerar. Ju längre ungdomar som begår brott hinner fortsätta begå brott, desto svårare blir det att hjälpa dem tillbaka till ett vanligt liv. Tidiga och tydliga åtgärder mot ungdomsbrottslighet idag motverkar grov brottslighet imorgon.

Ungdomar som begår brott vistas ofta i miljöer, eller umgås i kretsar, där brottslighet accepteras eller t.o.m. uppmuntras. Dagens straffpåföljder är otillräckliga om unga lagöverträdare lämnas i det sociala sammanhang som orsakade, eller i vilket fall inte förmådde förhindra, att ungdomen begick brott. Därför vill jag att ungdomar ska kunna dömas till en ny påföljd: helgavskiljning. Helgavskiljning skulle innebära att domstolen ges möjlighet att döma en ung människa till att under helger och kortare perioder avskiljas från sin hemmiljö för att delta i t.ex. påverkans- och attitydprogram, praktik eller organiserad fritidsverksamhet. På så vis skulle den unge få en kännbar konsekvens, men framförallt skulle han eller hon få hjälp att lämna ett destruktivt kriminellt liv bakom sig.

Därför vill jag att unga ska kunna dömas till en ny påföljd, helgavskiljning, dvs. lyftas ur den vanliga umgängeskretsen under helgerna då de flesta brott begås. Under veckorna ska de gå i skolan som vanligt, men på helgerna måste de delta i påföljdsprogram med närvarande vuxna. Detta ska inte ersätta någon annan påföljd, utan komplettera de påföljdsalternativ som finns idag.

En avslutad skolgång är mycket viktigt för att en ung lagöverträdare ska kunna lämna kriminalitet bakom sig och leva ett vanligt liv. Därför är det beklagligt när straffpåföljder påverkar skolgången, vilket i värsta fall kan få kontraproduktiva effekter. Ibland är anstaltsplaceringar nödvändiga, men i de fall då det kan anses lämpligt kan helgavskiljning vara ett alternativ. Helgavskiljning kan även vara en del av utslussningsstödet för ungdomar som lämnar en institution. Ofta är övergångstiden mellan institution och frihet en kritisk fas då risken för återfall är förhöjd.

Vi avgör idag hur det ska gå för ungdomarna som är på väg att ta nästa steg i sin kriminella karriär. Alliansen vill att de ska mötas av samverkansinsatser innan nästa brott, och snabba reaktioner på de brott de redan begått. Jag vill att ungdomarnas helger i fel kompisgäng byts mot helger med engagerade vuxna. På så sätt ökar chansen att den första domen också blir den enda.

Stockholm den 21 oktober 2010

Mats Gerdau (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)