Hela-landet-potten – anslag till lokal och regional infrastruktur

Motion 2010/11:T508 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)

av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna att avsätta en särskild pott för lokala och regionala infrastruktursatsningar.

Motivering

Behovet av medel för infrastruktur är stort i hela landet. Vi anser därför att riksdagen bör besluta om att avsätta medel till en särskild pott under planperioden där länen via Trafikverket har möjlighet att ansöka om medel för infrastrukturåtgärder som har fokus på jobb, klimat och kollektivtrafik.

Vilken typ av kollektivtrafik eller andra åtgärder som passar bäst i olika delar av landet beror mycket på de lokala och regionala förutsättningarna. Det är därför viktigt att länen själva får formulera vilken typ av lösningar som är bäst lämpade för just dem.

Det kan handla om såväl bussåtgärder och anropsstyrd trafik som satsningar på lågtrafikerade banor. Cykelåtgärder eller kostnadseffektiva och/eller trafiksäkerhetshöjande mindre vägutbyggnader kan också vara en del.

Hela-landet-potten ska användas till att utöka kollektivtrafiken, där del av anslaget kan användas för att förbättra utnyttjandet av lågtrafikerade banor. Åtgärder som kan vara till gagn för det lokala näringslivets behov av förbättrad kollektivtrafik, t.ex. anläggande av stickspår, bör särskilt beaktas.

En viktig aspekt är också att åtgärderna ger effekt i närtid, både för att skapa jobb och ge snabba förbättringar för resenärer. Reinvesteringar i lågtrafikerade banor är ett bra exempel, de går snabbt att genomföra och i många fall finns en outnyttjad potential i fråga om kollektivtrafikresande. Medel ska kunna användas till försöksverksamhet som på ett trovärdigt sätt kan bidra till ovan nämnda målsättningar.

Stockholm den 25 oktober 2010

Sven-Erik Österberg (S)

Anna Wallén (S)

Olle Thorell (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)