Hedersrelaterat våld

Motion 2011/12:So289 av Barbro Westerholm (FP)

av Barbro Westerholm (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om säkerställandet av rätten till skyddat boende för pojkar och unga män som utsätts för hedersrelaterat våld.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla organisationer som beviljas medel för arbete mot hedersrelaterat våld måste ha ett tydligt hbt-perspektiv i sitt arbete.1

1 Yrkande 2 hänvisat till AU.

Motivering

Många unga kvinnor, men också unga män, drabbas av hedersrelaterat våld i vårt land. Bakom våldet mot männen är skälet inte sällan deras sexuella läggning eller könsidentitet. Det framgår av RFSL Ungdoms och Almaeuropas intervjustudie Hbt och heder – en intervjustudie med unga hbt-personer som lever i familjer med hedersnormer. Studien visar en näst intill total avsaknad av skyddsnät för personer som drabbas av hedersrelaterat våld på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. När de söker hjälp och skydd hänvisas de till att söka en bostad. Det finns en brist på skyddade boenden som har fokus på detta problem och de unga männen blir placerade tillsammans med missbrukare eller hamnar på vandrarhem.

Regeringen bör därför ge i uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram riktlinjer för socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor, samkönat partnervåld och hedersrelaterat våld. Där behöver rätten till skyddat boende säkerställas för unga homosexuella män och par. De måste också kunna åtnjuta sekretesskydd i de fall föräldrar och andra familjemedlemmar är förövare. I det arbetet behöver också synen på vem som är offer och förövare ses över. Riktlinjerna behöver också granska vistelsebegreppet, där ny lagstiftning trädde i kraft den 1 maj, men där stöd till de barn och unga som drabbas av hedersrelaterat våld måste säkerställas, oavsett i vilken kommun de söker hjälp.

Kommunerna måste säkerställa rätten till skyddade boenden för homosexuella unga män och par som är utsatta för hedersrelaterat våld. De har också ett ansvar efter den akuta situationen att erbjuda ett långsiktigt stödprogram. Alla barn och unga ska få samma rätt till skydd oavsett var man bor i landet. Socialtjänstlagen ger idag våldsutsatta kvinnor och deras barn rätt till stöd från landets kommuner, vilket är bra, men det behöver också inbegripa unga homosexuella män och par som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Regeringen har gjort flera satsningar för att förebygga hedersrelaterat våld, vilket är positivt, men dessa insatser har inte har nått gruppen hbt-personer. För att säkerställa att även hbt-personer nås av de insatser som görs bör alla projekt mot hedersrelaterat våld som finansieras av länsstyrelser och Ungdomsstyrelsen innehålla ett tydligt hbt-perspektiv. För att beviljas offentliga bidrag för att arbeta mot hedersrelaterat våld måste det vara ett krav att arbeta för alla människor oavsett kön, sexuell läggning eller könsidentitet. Detta innebär att organisationer som uppbär bidrag för att arbeta mot hedersrelaterat våld även måste arbeta för hbt-personer.

Stockholm den 30 september 2011

Barbro Westerholm (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)