Hästnäring - kultur, fritid och näring

Motion 2019/20:359 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmärksamma hästnäringens positiva effekter och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om säkra ridvägar och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om foder och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en nationell djurskyddspolis och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hästnäringen spelar en viktig roll inom många samhällssektorer, till exempel inom civilsamhälle, idrott och rehabilitering. Den ger hälsa och välbefinnande för många människor oavsett ålder, kön, bakgrund och individuella förutsättningar. Dessutom genererar den sysselsättning, arbetstillfällen och utgör en del av både natur- och kulturmiljövård. Hästar hjälper till att hålla landskapet öppet och ökar attraktionskraften till detsamma.

Ridsport

Ridsport är en av Sveriges största sporter och intresset för denna och för hästar som sällskapsdjur, samt ridning som nöje, rehabilitering och livsglädje bör få större uppmärksamhet. I en undersökning på uppdrag av Jordbruksverket 2016 uppskattades antal hästar i Sverige till cirka 355000, och ungefär 1,5 miljoner människor i Sverige är idag knutna till verksamheten.

Ridsporten är dessutom en stor sport för personer med en funktionsnedsättning.

Säkra ridvägar och landskap

Hästar hjälper till att hålla landskapet öppet och ökar dess attraktionskraft. Det finns gott om oanvända äldre vägar av kulturhistoriskt värde och banvallar som kan röjas och användas som utgångspunkt för ridstigar och ridleder. Detta skulle även skapa en större säkerhet mellan till exempel hästekipage och trafikanter. Att samarbeta med markägare och hänvisa ryttare och körekipage till ridleder minimerar markskador. Den svenska kulturhistoriska miljön kan man vårda utmed ridlederna genom att ta tillvara gamla hagar och unika platser. Det leder till att värdefulla kulturhistoriska intressen kan tillvaratas samtidigt som hästekipage flyttas från trafikerade vägar.

Foder

Förra sommarens torka resulterade i sämre skördar och högre foderpriser. Detta skapade problem för många djurägare, däribland hästägare. Många djurägare fick köpa in foder från utlandet, foder av lägre kvalitet till höga transportkostnader. Användandet av utländskt foder innebär en risk för att smittor följer med fodret från importlandet och sprids i Sverige.

Utöver de ekonomiska påfrestningarna kan detta leda till onödigt lidande för djuren, och i värsta fall nödslakt.

För att undvika detta i framtiden anser vi att regeringen bör ta fram en åtgärdsplan och vidta åtgärder för att undvika och hantera uppkomsten av en liknande situation i framtiden, så att nödvändiga resurser finns i tider av brist och kris.

Nationell djurskyddspolis

Hästar kan inte föra sin egen talan vilket gör dem beroende av människan och vår välvilja. Därför är det viktigt att arbetet med djur och hanterandet av brott mot djur sköts på ett korrekt och effektivt sätt. En djurskyddspolis på nationell nivå ska införas. Syftet med en djurskyddspolis på nationell nivå är att färre djur ska skadas av djurplågeri, att samordna verksamheten på området för att kunna förebygga djurplågeri och skapa en rättssäker hantering. Genom lokala satsningar på djurpolis har arbetet med djur effektiviserats och långa handläggningsprocesser har minskat.

Angelika Bengtsson (SD)

Aron Emilsson (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-25 Granskad: 2019-09-26 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)