Hästgårdar

Motion 2004/05:Bo254 av Carina Hägg (s)

av Carina Hägg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att göra det möjligt att inrätta hästgårdar.

Motivering

Utredningen En svensk hästpolitik (SOU 2000:109) tog på ett förtjänstfullt sätt upp den betydelse som hästen har även i vårt moderna samhälle. Det kan gälla sysselsättning, landsbygdens utveckling och även inom fritidspolitikens område. Oerhört många barn och ungdomar ägnar en stor del av sin fritid åt just hästar. Utredningen tog upp många angelägna frågor, såsom avel, uppfödning, etisk hästhållning och ridskolor.

En fråga som behöver belysas ytterligare är behovet av så kallade hästgårdar i anslutning till bostadsområden. Dessa hästgårdar ska ha till syfte att finnas nära barns och ungdomars bostäder så att man kan ge fler av dem möjligheter att ägna sig åt ridning. Det är en angelägen rättvisefråga att ge tillfällen till att umgås med hästar även för barn vars föräldrar inte kan skjutsa till ridskolor på långt avstånd från bostaden.

I dag medger visserligen lagen hästhållning i närheten av bostadsområden. Vissa riktlinjer föreligger dock för det så kallade skyddsavstånd som är lämpligt bland annat med hänsyn till antal hästar, lukt, vindriktning, spridning av allergener. Bedömning sker från fall till fall. Just nu pågår en samlad översyn av plan- och bygglagsstiftningen. Det vore därför, ur rättvisesynpunkt, önskvärt att se över regelsystemet för att möta dagens ökade intresse för hästar bland unga och på så sätt underlätta etablering av hästgårdar i anslutning till alla typer av bostadsområden. En möjlig väg är att det görs plats för den här typen av djurhållning redan när kommunens översiktsplan fastställs.

Stockholm den 28 september 2004

Carina Hägg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)